Bort­glömd järn­väg på­träf­fad vid borr­ning

Hallands Nyheter - - Varberg - CAMILLA HENTSCHEL 010-471 50 10 camilla.hentschel@hn.se

Far­hå­gor­na stäm­de. Det var ett gröv­re kross­ma­te­ri­al un­der järn­vä­gen.

Det som nu har på­träf­fats genom prov­borr­ning­ar­na som sked­de i hel­gen är tro­li­gen res­ter­na från en gam­mal järn­väg från 1800-ta­let.

– Vi har tit­tat på bil­der och vi tror att det är kross från Väst­ra Borås järn­väg som stod klar 1880, sä­ger Pär Witzell på Tra­fik­ver­ket.

UN­DER PROVBORRNINGEN, SOM görs in­för tun­nel­byg­get, bor­ra­de man från gods­spå­ret he­la vägen till spår ett, det vill sä­ga spå­ret när­mast järn­vägs­sta­tio­nen. Där­ef­ter star­ta­de man med borr­ning­en från and­ra hål­let, vid bus­spar­ke­ring­en.

”Vi har tit­tat på bil­der och vi tror att det är kross från Väst­ra Borås järn­väg som stod klar 1880” PÄR WITZELL

Tra­fik­ver­ket

Re­sul­ta­tet av prov­borr­ning­ar­na be­stäm­mer val av me­tod och nu ska man sät­ta sig ner och ana­ly­se­ra. Det bäs­ta ha­de va­rit om man en­dast fun­nit le­ra vid prov­borr­ning­ar­na. Då ha­de det va­rit lätt att ta sig ige­nom.

– Op­ti­malt är om man kan bor­ra el­ler tryc­ka och slip­pa schak­ta bort ma­te­ri­al, men det är in­te sä­kert att det går i det här fal­let, för­kla­rar Pär Witzell.

DET FÖRMODADE GRÖV­RE kross­ma­te­ri­a­let som på­träf­fa­des vid prov­borr­ning­ar­na lig­ger på 1,5 till 2,5 me­ters djup. Pär Witzell tror att det kan va­ra ma­te­ri­al som var tänkt att skyd­da den gam­la ban­val­len från ha­vet. Allt ef­tersom har hamn­om­rå­det byggts ut och vat­ten­bry­net har ham­nat läng­re bort från järn­vägs­om­rå­det. Om Tra­fik­ver­ket ef­ter si­na ana­ly­ser kom­mer fram till att man mås­te grä­va för att läg­ga ner de två pla­ne­ra­de dag­vat­ten­led­ning­ar­na och spill­vat­ten­led­ning­en så kom­mer vis­sa av spå­ren att stäng­as av.

Men det är en pro­cess som lig­ger fram­ö­ver i tid.

– Vi hop­pas i så fall kun­na gö­ra det i sam­band med and­ra åt­gär­der.

Bild: ANNIKA KARLBOM/ARKIV

GAMMALT FYND. Det som hit­tats un­der prov­borr­ning­ar­na är tro­ligt­vis res­ter­na från en gam­mal järn­väg från 1800-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.