Årets sti­pen­di­a­ter in­om kul­tur och id­rott

Hallands Nyheter - - Varberg - CAMILLA HENTSCHEL 010-471 50 10 camilla.hentschel@hn.se

Årets kul­tur och id­rotts­sti­pen­di­a­ter har pre­sen­te­rats. – Det här är en be­kräf­tel­se som går rakt in i hjär­tat på mig, sä­ger ult­ralö­pa­ren Yu­dith Her­nan­dez Mel­gar.

Yu­dith Her­nan­dez Mel­gar fick årets Idrotts- och fri­tids­sti­pen­di­um på 15 000 kro­nor. Till­sam­mans med tre av de öv­ri­ga pris­ta­gar­na tog hon emot he­ders­be­ty­gel­ser­na från Kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Christo­fer Ber­gen­block (C) på Ko­me­di­an­ten i lör­dags.

Den of­fi­ci­el­la ut­del­ning­en sker först på Na­tio­nal­da­gen.

DET HÄR ÄR de fi­nas­te ut­mär­kel­ser­na som kom­mu­nen ger till sex per­so­ner som har ut­märkt sig på sär­skilt sätt in­om kul­tur och fri­tid. Där­för är det i år fy­ra per­so­ner in­om kul­tu­ren och två in­om spor­ten som har blir ex­tra upp­märk­sam­ma­de.

– Det är ro­ligt. Jag har hål­lit på i 60 år in­om brott­ning­en och det var 30 år se­dan jag blev upp­märk­sam­mad sist på ett lik­nan­de sätt, sä­ger Alf-inge Stjärn­ström som får he­derspla­ket­ten för sin långa och en­ga­ge­ra­de gär­ning in­om Varberg Bo­is Brot­tar­klubb.

I år var det tre fil­ma­re som fick kul­tursti­pen­di­et på 10 000 kro­nor: Al­bin Gla­sell, samt brö­der­na Gustav och Da­vid Bengts­son.

– Det be­ty­der oer­hört myc­ket att få en så­dan be­kräf­tel­se från sta­den som jag är upp­vux­en i och vill fort­sät­ta att ska­pa i, sä­ger Al­bin Gla­sell.

He­derspla­ket­ten in­om kul­tur­om­rå­det går till Kerstin Pa­ra­dis Gustafs­son som har vikt sitt liv åt tex­til­kons­ten. För­u­tom sin egen konst­ut­öv­ning för­sö­ker hon ock­så spri­da kun­skap genom att skri­va.

Bild: CAMILLA HENTSCHEL

PRISTAGARE. Från väns­ter: Alf-inge Stjärn­ström, Kerstin Pa­ra­dis Gustafs­son, Al­bin Gla­sell och Yu­dith Her­nan­dez Mel­gar. Sak­na­des gjor­de Gustav och Da­vid Bengts­son. Kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Christo­fer Ber­gen­block (C) syns i bak­grun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.