För­e­nings­rå­det får mil­jon­bi­drag

Hallands Nyheter - - Varberg - SIMON CARLS­SON 010-471 53 27 simon.carls­son@hn.se

”Al­la är helt klart över­ens om att de här 80 per­so­ner­na mås­te få hjälp till ar­be­te”

Var­bergs För­e­nings­råd har be­vil­jats ett bi­drag på 1,25 mil­jo­ner kro­nor av so­ci­al­nämn­den. – Det känns bra att kom­mu­nen är po­si­tivt in­ställ­da till vår verk­sam­het och att den ska kun­na le­va vi­da­re, sä­ger verk­sam­hets­che­fen Claes La­ger.

Vid års­skif­tet kun­de HN be­rät­ta att Var­bergs För­e­nings­råd skul­le be­läg­gas med momsplikt från och med 2017. Skat­te­ver­ket an­ser att de­ras verk­sam­het är att lik­stäl­la med ett be­man­nings­fö­re­tag och att man där­för ska skat­ta där­ef­ter.

BESKEDET SLOG HÅRT mot för­e­nings­rå­det och al­la för­e­ning­ar som är an­slut­na till verk­sam­he­ten som gör det möj­ligt att ha så kal­la­de för­e­nings­an­ställd per­so­nal till en mind­re kost­nad än en van­lig an­ställd.

Nu har Var­bergs För­e­nings­råd dock fått ett po­si­tivt be­sked. So­ci­al­nämn­den be­slu­ta­de i tors­dags att be­vil­ja verk­sam­he­ten en ex­tra er­sätt­ning på 1,25 mil­jo­ner kro­nor för att kla­ra av om­ställ­nings­pe­ri­o­den.

– Det är ett po­si­tivt be­sked så klart, att de be­vil­jar oss er­sätt­ning för det här året. Vi är igång och tit­tar på hur vi ska änd­ra verk­sam­he­ten fram­ö­ver, sä­ger verk­sam­hets­che­fen Claes La­ger och fort­sät­ter:

– Vi mås­te hit­ta ett sätt att ar­be­ta fram­åt. Vi kom­mer in­te ifrån momsplik­ten ut­an för­e­ning­ar­na mås­te be­ta­la moms på lö­ne­kost­na­der­na i fram­ti­den.

BIDRAGET KOM­MER ATT an­vän­das till att sub­ven­tio­ne­ra för­e­ning­ar­na un­der det här året, men i det läng­re per­spek­ti­vet kom­mer an­slut­na för­e­ning­ar få be­ta­la mer i fram­ti­den.

Hur hårt slår det mot Var­bergs för­e­nings­liv?

– Det kan va­ra så att det finns för­e­ning­ar som in­te kla­rar av det. Nå­gon för­e­ning har re­dan ta­git över an­ställ­ning­en själv, men de fles­ta kän­ner att det är po­si­tivt att vi skö­ter all­ting runt om kring, sä­ger Claes La­ger.

Men det rör väl sig om gans­ka sto­ra peng­ar för en li­ten för­e­ning?

– Så är det ju, det blir 25 procent ex­tra och för­e­ning­ar­na får tit­ta på hur de kan fi­nan­si­e­ra det­ta.

So­ci­al­nämn­dens ord­fö­ran­de Erland Linjer (M) me­nar att det var ett en­kelt be­slut att ta och att det ar­be­te som Var­bergs För­e­nings­råd gör är vik­tigt.

– Vi är för­vå­na­de över att Skat­te­ver­ket har gjort så här. Det hand­lar om cir­ka 80 per­so­ner som har svårt att få ett ar­be­te an­nars och själv­klart vill vi hjäl­pa dem. Vi har ock­så sagt att vad som än hän­der i fram­ti­den så vill vi hjäl­pa till, sä­ger Erland Linjer. Du me­nar att ni öpp­nar för att fort­sät­ta bi­stå dem eko­no­miskt även i fram­ti­den?

– Al­la är helt klart över­ens om att de här 80 per­so­ner­na mås­te få hjälp till ar­be­te. Sen hur hjäl­pen kom­mer att se ut i fram­ti­den kan vi in­te sva­ra på nu, sä­ger Linjer.

ERLAND LINJER (M) so­ci­al­nämn­dens ord­fö­ran­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.