Ar­be­tar­rö­rel­sens dag loc­ka­de hund­ra­tals

FÖRSTA MAJ: EN TYST MI­NUT HÖLLS FÖR TERRORATTACKENS OFFER

Hallands Nyheter - - Nyheter - MATILDA CARLSTRÖM matilda.carlstrom@hn.se MA­RIA HJULSTRÖM ma­ria.hjulstrom@hn.se

Årets po­li­tiskt sett rö­das­te dag bjöd på per­fekt de­mon­stra­tions­vä­der i Varberg och Fal­ken­berg och loc­ka­de en hel del folk att lyss­na i so­len.

”De­ras kamp gav oss ett bätt­re liv”

PATRIK NILSSON Lo-ord­fö­ran­de Fal­ken­berg om ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­nerns kamp

De­mon­stra­tions­lyst­na so­ci­al­de­mo­kra­ter tå­ga­de iväg från Fol­kets hus på Ma­gasins­ga­tan i Varberg och ner till So­ci­e­tets­hu­set där första maj-ta­len hölls. Pro­me­na­den gick pre­cis för­bi Brunns­par­ken där väns­ter­par­ti­et höll sitt mö­te och det blev en li­ten kamp mel­lan marsch­mu­si­ken från tå­get och väns­ter­ta­la­ren.

FÖR VÄNS­TER­PAR­TI­ET TA­LA­DE bland and­ra Björn Mellqvist från nät­ver­ket ”Vi som in­te står ut” i Brunns­par­ken. Te­mat var en­sam­kom­man­de från Af­gha­nis­tan. ”Re­ge­ring­en vill vin­na po­li­tis­ka po­äng på att skic­ka till­ba­ka de här kil­lar­na nu” och ”Vi har brist på ton­å­ring­ar i vårt land. Vi be­hö­ver dem”, sa­de Mellqvist.

Nå­got se­na­re var det kom­mu­nis­tis­ka par­ti­ets tur att in­ta Brunns­par­ken. Ved­di­ge Progg spe­la­de ett par lå­tar mel­lan ta­len. En av de som tog bla­det från mun var To­mas Dahl. Ru­bri­ken på ta­let var ”Ut­blick över värl­den” och be­hand­la­de bland an­nat äm­net Na­to: ”Sve­ri­ges riks­dag har sålt ut al­li­ans­fri­he­ten till främ­man­de makt.”

I FAL­KEN­BERG IN­LED­DES ar­be­tar­nas hög­tids­dag kloc­kan 11 med Väns­ter­par­ti­ets fi­ran­de på Rör­becks­plat­sen. Hu­vud­ta­la­re var Ba­bak Khosra­vi från Gö­te­borg som sit­ter i sty­rel­sen för Väns­ter­par­ti­et. Han drev frå­gan om sex tim­mars ar­bets­dag.

Där­ef­ter var det dags för So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas fi­ran­de på Råd­hustor­get. Om­kring 230 per­so­ner var på plats för att fi­ra ar­be­tar­nas hög­tids­dag med hopp­borg (som vid ett till­fäl­le väl­te på grund av de många bar­nen och vin­den!), popcorn, och bal­long­er.

ETT 80-TAL PER­SO­NER häng­de på de­mon­stra­tions­tå­get i ett led bakom Var­bergs kust­band. Pla­kat med bud­skap om att ”Stop­pa kri­get i Sy­ri­en” ”För ett jäm­likt Sve­ri­ge” ”och ”Den svens­ka mo­del­len ska ut­veck­las, in­te av­veck­las” präg­la­de tå­get som gick ett varv runt cent­rum och till­ba­ka till Råd­hustor­get. Väl där in­led­des fi­ran­det med sång­en Ar­be­tets sö­ner in­nan Mar­cel­le Far­jal­lah, ord­fö­ran­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Fal­ken­berg, tog över ta­lar­sto­len. Hon bör­ja­de med att ma­na till en tyst mi­nut för off­ren och an­hö­ri­ga till de drab­ba­de i ter­ror­at­tac­ken i Stock­holm.

– Jag vill att vi tän­ker på de drab­ba­de och an­hö­ri­ga och vi­sar dem vår om­tan­ke och kär­lek, sa hon.

Hon fort­sat­te med att ta­la om hur Fal­ken­bergs so­ci­al­de­mo­kra­ter fört sin po­li­tik i kom­mu­nen.

– Trots en miss­lyc­kad al­li­ans­po­li­tik har vi stop­pat flyt­ten av

särsko­lor, tog hon upp som ex­em­pel.

Fal­ken­bergs Lo-ord­fö­ran­de Patrik Nilsson bjöd på en hi­sto­risk till­ba­kablick på ar­be­tar­rö­rel­sen och ta­la­de om ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ners kamp för se­mes­ter, re­gle­ra­de ar­bets­ti­der och ar­bets­vill­kor.

– De­ras kamp gav oss ett bätt­re liv. Där­för har vi en skyl­dig­het att fort­sät­ta kam­pen för so­li­da­ri­tet, jäm­lik­het och de­mo­kra­ti, sa han.

MERYEM ÖZEN, ORD­FÖ­RAN­DE för SSU i Fal­ken­berg, ta­la­de om vik­ten av fler som­mar­jobb.

– Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son (Fal­ken­bergs kom­mu­nal­råd, Cen­ter­par­ti­et, reds. anm) och com­pa­ny har mins­kat an­ta­let som­mar­jobb med 130 plat­ser. Som­mar­job­ben ska ut­veck­las, in­te av­veck­las!

Hu­vud­ta­la­re för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na var Da­ni­el Su­ho­nen, känd de­bat­tör och chef för tan­kes­med­jan Ka­ta­lys. Han ta­la­de bland an­nat om vins­ter i väl­fär­den, om hö­gerex­tre­mas fram­fart i sam­häl­let och om att byg­ga ett sam­häl­le som har råd med män­ni­skor.

– Visst finns det enor­ma pro­blem att ta itu med, men vi mås­te åter­i­gen rik­ta vre­den upp­åt – från mus­li­men i por­ten bred­vid till di­rek­tö­rer­na i vil­lor­na, och mot den elit som stän­digt vill för­väg­ra de många ett dräg­li­ga­re liv och en bätt­re fram­tid, sa han.

”Visst finns det enor­ma pro­blem att ta itu med, men vi mås­te åter­i­gen rik­ta vre­den upp­åt”

DA­NI­EL SU­HO­NEN hu­vud­ta­la­re för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na

TÅ­GA­DE GENOM STAN. En som mar­sche­ra­de med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na på första maj vad Mu­jeeb Qu­ado­ri i Fal­ken­berg.

Bild: JONATAN BYLARS

Bild: JONATAN BYLARS

ÅSKÅDARE. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas första maj-sam­ling på Råd­hustor­get i Fal­ken­berg loc­ka­de runt 230 per­so­ner.

Bild: MA­RIA HJULSTRÖM

VARBERG. Bland de­mon­stra­tions­lyst­na so­ci­al­de­mo­kra­ter fanns Ja­na Nilsson, op­po­si­tions­råd i Varberg.

Bild: MA­RIA HJULSTRÖM

KOM­MU­NIS­TIS­KA PAR­TI­ET. To­mas Dahl ta­la­de bland an­nat om Na­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.