Mil­jo­ner i bi­drag till kul­tur i Hal­land

Hallands Nyheter - - Nyheter - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

”Fal­ken­bergs kom­mun har fått bidraget un­der gans­ka lång tid. Det är ett vik­tigt till­skott i ar­be­tet att få ut kul­tur till bar­nen i sko­lan” JESSICA AN­DERS­SON SJÖGERÉN barn­kul­tur­sam­ord­na­re Fal­ken­bergs kom­mun

Hal­lands län får 6,3 mil­jo­ner kro­nor till kul­tur i sko­lan. – Det är ett vik­tigt till­skott, sä­ger Jessica An­ders­son Sjögerén, barn­kul­tur­sam­ord­na­re i Fal­ken­bergs kom­mun.

Fem kom­mu­ner och tre frisko­lor i Hal­lands län får så kal­la­de Ska­pan­de sko­la-me­del från Kul­tur­rå­det för kom­man­de läsår.

De de­lar på 6,3 mil­jo­ner kro­nor. Av dem går 1,1 mil­jo­ner till Var­bergs kom­mun och 1 mil­jon till Fal­ken­bergs kom­mun.

EN­LIGT KUL­TUR­RÅ­DET BERÄKNAS 32 000 ele­ver få ta del av bi­dra­gen.

– Fal­ken­bergs kom­mun har fått bidraget un­der gans­ka lång tid. Det är ett vik­tigt till­skott i ar­be­tet att få ut kul­tur till bar­nen i sko­lan, sä­ger Jessica An­ders­son Sjögerén. Kan du ge någ­ra kon­kre­ta ex­em­pel på vad bidraget an­vänds till?

– Den här vec­kan på­går två oli­ka pro­jekt på Skogs­torps­sko­lan. Års­kurs 6 ska ska­pa en egen fö­re­ställ­ning och åt­tor­na har job­bat med en te­a­ter­grupp från Stock­holm, sä­ger Jessica An­ders­son Sjögerén och fort­sät­ter:

– Vi har dan­sa­re ute på sko­lor­na för att hit­ta ma­te­ma­ti­ken i dans.

Fal­ken­bergs kom­mun har satt fo­kus på ele­ver­nas eg­na ska­pan­de.

Bidraget från Kul­tur­rå­det har le­gat på runt mil­jo­nen de se­nas­te åren och det se­nas­te bidraget ska an­vän­das höst­ter­mi­nen 2017 och vår­ter­mi­nen 2018.

HE­LA GRUNDSKOLAN FÅR ta del av peng­ar­na som de­las jämnt mel­lan F-5- och 6-9-sko­lor­na.

– Vi har kul­turom­bud på sko­lor­na som vi stäm­mer av med vad de har för be­hov. Vi tar fram eg­na pro­jekt som man kan an­mä­la sig till och man kan även kom­ma med för­slag på eg­na pro­jekt, sä­ger Jessica An­ders­son Sjögerén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.