Smugg­la­re av­slö­ja­des av sms - döms

Hallands Nyheter - - Nyheter - JOAKIM KULLBERG 010-471 51 92 jk@hn.se

På två må­na­der häm­ta­de 56-åring­en hem över 1000 li­ter öl och 64 li­ter sprit från Tyskland. Nu döms han för fy­ra fall av smugg­ling.

Bus­sen ha­de va­rit i Tyskland när den i slu­tet på maj för­ra året stop­pa­des av tul­len i Helsing­borg. Om­bord på bus­sen satt bland an­nat en 56-årig Halm­stad­bo som ha­de köpt på sig en ladd­ning al­ko­hol – i lastut­rym­met ha­de han bland an­nat 287 li­ter öl och 20 li­ter sprit.

TULLVERKET SLOG I si­na re­gis­ter och såg att 56-åring­en ha­de rest till Tyskland fy­ra gång­er se­dan bör­jan på april sam­ma år och un­der re­sor­na ha­de han köpt med sig sam­man­lagt 1 024 li­ter öl, 64 li­ter sprit, 27 li­ter vin och 63 li­ter ci­der.

Po­li­sen tog över ären­det och hit­ta­de ett fler­tal sms i Halm­stad­bons te­le­fon som hand­la­de om al­ko­hol­köp och re­sor till Tyskland. 56-åring­en åta­la­des där­för för fy­ra fall av smugg­ling.

HALMSTADBON HAR VIDGÅTT att han har gjort samt­li­ga re­sor och att han har köpt den mäng­den al­ko­hol som åkla­ga­ren har på­stått – men han sä­ger att han har köpt det för eget bruk. Han skul­le bland an­nat ha an­ord­nat en fest vid en hög­tids­dag samt en dop­fest för sitt barn­barn, där han räk­na­de med uppe­mot 200 gäs­ter. 56-åring­en för­kla­rar ock­så att han har gett bort en del al­ko­hol till vän­ner och be­kan­ta – bland an­nat som tack för hjäl­pen med bi­len.

Att 56-åring­en, som se­dan ti­di­ga­re har sto­ra skul­der, skul­le an­ord­na två så sto­ra fes­ter an­ses in­te va­ra rim­ligt, en­ligt Helsing­borgs tings­rätt. De många sms:en pe­kar ock­så på att al­ko­ho­len har köpts för att se­dan säl­jas vi­da­re. Helsing­borgs tings­rätt dö­mer där­för Halmstadbon till vill­kor­lig dom och sam­hälls­tjänst för fy­ra fall av smugg­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.