Ran­dek har fått mång­mil­jonor­der

Hallands Nyheter - - Falkenberg - CAMILLA HENTSCHEL 010-471 50 10 camilla.hentschel@hn.se

Ran­dek har fått en storor­der från Austra­li­en på 175 mil­jo­ner kro­nor. Fö­re­ta­get ska le­ve­re­ra sy­stem för till­verk­ning av tak­sto­lar och väg­gar.

Det är två stol­ta fö­re­trä­da­re för Ran­dek i Fal­ken­berg som be­rät­tar ny­he­ten för HN. Ola Svens­son, vd, och Jo­han Lars­holm, sty­rel­se­ord­fö­ran­de och sälj­chef, tar emot i den ny­bygg­da an­lägg­ning­en på in­du­stri­om­rå­det Smed­je­holm. Lo­ka­ler­na är lju­sa och frä­scha. Jo­han Lars­holm be­rät­tar att en trä­skulp­tur i form av fö­re­ta­gets log­ga in­om kort kom­mer att sät­tas upp fram­för en­trén.

FÖ­RE­TA­GET HAR VUXIT sta­digt de se­nas­te åren men det här är den störs­ta or­dern hit­tills.

– Det är en ex­cep­tio­nellt stor or­der för oss och den är ock­så spe­ci­ell i för­hål­lan­de till vad det är vi le­ve­re­rar, sä­ger Jo­han Lars­holm.

Ran­dek som har fun­nits i Fal­ken­berg se­dan 1960-ta­let till­ver­kar ma­skin­sy­stem för fram­ställ­ning­en av de­lar till pre­fab­ri­ce­ra­de hus. Or­dern till Austra­li­en in­ne­fat­tar två hel­au­to­ma­ti­se­ra­de tak­stols­lin­jer samt fle­ra ma­skin­lin­jer för till­verk­ning av väg­gar som ska le­ve­re­ras in­om två år.

I OCH MED or­dern räk­nar Ran­deks led­ning med att de kom­mer att va­ra med om att ska­pa värl­dens störs­ta hel­au­to­ma­ti­se­ra­de hus­fa­brik.

– I Austra­li­en är vårt sätt att till­ver­ka hus gans­ka nytt. Bygg­bran­schen är tra­di­tion­styngd men vi för­änd­rar mark­na­den. Vi är pi­on­jä­rer med vårt pa­tent, sä­ger Ola Svens­son.

Den hel­au­to­ma­ti­se­ra­de till­verk­nings­lin­jen för tak­sto­lar gör att an­ta­let per­so­ner kan mins­ka kraf­tigt vil­ket loc­kar bygg­fö­re­ta­gen.

– Att gö­ra sam­ma jobb ma­nu­ellt är en väl­digt tidsö­dan­de pro­cess som stäl­ler höga krav på nog­grann­het. Det blir helt en­kelt väl­digt dyrt om det blir fel, sä­ger Jo­han Lars­holm.

– Med det här sy­ste­met kan man spå­ra och kon­trol­le­ra kva­li­te­ten he­la vägen, sä­ger Ola Svens­son.

Han be­rät­tar att man i år räk­nar med en om­sätt­ning på mel­lan 190 och 200 mil­jo­ner kro­nor varav un­ge­fär en fjär­de­del ut­görs av or­dern till Austra­li­en.

I DAG LE­VE­RE­RAR Ran­dek till fram­förallt Nor­den, öv­ri­ga Eu­ro­pa, Austra­li­en och USA.

– Det byggs otro­ligt myc­ket hus, även i Eu­ro­pa men de två sist­nämn­da län­der­na är in­tres­san­ta för att det är så sto­ra mark­na­der, sä­ger Ola Svens­son.

– Det pro­du­ce­ras 150 000 nya trä­hus per år i Austra­li­en, sä­ger Jo­han Lars­holm.

Se­dan kriså­ret 2008, då fö­re­ta­get fick lå­ta de­lar av per­so­na­len gå, har Ran­dek ex­pan­de­rat. 2014 ha­de fö­re­ta­get 23 an­ställ­da och i dag är per­so­na­len up­pe i 45 per­so­ner.

– Vi räk­nar med att få in mel­lan fem och tio per­so­ner det närms­ta året, sä­ger Ola Svens­son.

Bild: OLA FOLKESSON

DOWN UN­DER. Ola Svens­son, vd, och Jo­han Lars­holm, sälj­chef, hop­pas på ut­veck­lat sam­ar­be­te med kun­der i Austra­li­en fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.