Flyg­plan kra­scha­de vid land­ning i Mo­rup

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TOBIAS KJELLBERG CECILIA VACCARI LOTTA OLSSON re­dak­tio­nen@hn.se

Ett flyg­plan vol­ta­de vid land­ning på ett flyg­fält i Mo­rup un­der sön­da­gen. En per­son fick fö­ras till sjuk­hus och nu ska olyc­kan ut­re­das.

Rädd­nings­tjänst, am­bu­lans och po­lis kal­la­des till Brands­bols flyg­fält i Mo­rup vid kloc­kan 12:45 på sön­da­gen. Det var ett ult­ralätt en­mo­to­rigt flyg­plan till­hö­ran­de Borås se­gel­flyg­klubb som kra­scha­de vid land­ning. I pla­net fanns en man och en kvin­na och man­nen fick åka am­bu­lans från plat­sen till följd av kra­schen. En­ligt Borås Tid­ning var man­nen in­te all­var­ligt ska­dad, men choc­kad. Kvin­nan kla­ra­de sig i prin­cip oskadd en­ligt po­li­sens pressta­les­man.

PLAT­SEN KRING FLYGPLANET, som låg upp och ned, spär­ra­des av för un­der­sök­ning. Fram­hju­let låg ett par me­ter bort och en­ligt HN:S re­por­ter som var på plats låg det kros­sat glas runt pla­net.

– Det läck­te ben­sin från pla­net, sa Pe­ter Stened, in­re be­fäl vid rädd­nings­tjäns­ten väst till HN på sön­da­gen.

Vad som hän­de med flygplanet var en så kal­lad ”ground loop”. Det in­ne­bär en ofri­vil­lig snurr på pla­net ef­ter att man lan­dat – det­ta till följd av en ae­ro­dy­na­misk pro­ce­dur.

– Pla­net lan­da­de och slog se­dan över ef­ter att ha åkt en bit, sa Mat­ti­as Hä­ger­ling, rädd­nings­le­da­re vid rädd­nings­tjäns­ten Väst.

OFTAST GÅR EN ”ground loop” lind­rigt till och pi­lo­ten kla­rar sig många gång­er oskadd. Men ibland kan det gå il­la – vid det här till­fäl­let ha­de fe­no­me­net allt­så or­sa­kat det ult­ralät­ta flygplanet att ham­na upp och ned. Nu vän­tas vi­da­re un­der­sök­ning för att fast­stäl­la hän­del­se­för­lop­pet. En­ligt Borås Tid­ning in­led­de även po­li­sen en för­un­der­sök­ning om vårds­lös­het i luft­tra­fik.

– Man kom­mer att hål­la för­hör med de som har va­rit i pla­net, ha­ve­ri­kom­mis­sio­nen kom­mer att ut­re­da pla­net, sä­ger Tom­my Ny­man, po­li­sens pressta­les­man.

Bild: LOTTA OLSSON

VOL­TA­DE. Ett ult­ralätt en­mo­to­rigt flyg­plan kra­scha­de på ett flyg­fält i Mo­rup.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.