V vill sat­sa på kor­ta­re ar­bets­tid

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En na­tio­nell mil­jard­sats­ning på sex tim­mars ar­bets­dag. Det var väns­ter­par­ti­le­da­ren Jo­nas Sjösted­ts ut­spel i sitt första­maj­tal i Gö­te­borg.

– Ste­fan Löfvén, gör dig re­do! häl­sa­de Sjöstedt från ta­lar­sto­len.

Jo­nas Sjöstedt gick i första le­det i Väns­ter­par­ti­ets tåg från And­ra Lång­ga­tan till Gustaf Adolfs torg i Gö­te­borg. Över 4000 per­so­ner del­tog i mar­schen, upp­skat­ta­de sam­ord­na­re från Gö­te­borgs spår­vä­gar. Och in­för ap­plå­de­ran­de ska­ror lan­se­ra­de Sjöstedt sitt ut­spel.

– Åt­ta tim­mars ar­bets­dag är ing­en na­tur­lag. Den se­nas­te ar­bets­tids­för­kort­ning­en i Sve­ri­ge var för mer än fy­ra år­tion­den se­dan. Nu är det dags, pro­kla­me­ra­de han.

För­sla­get hand­lar om att sat­sa 2,5 mil­jar­der kro­nor var­je år i tre år för att al­la kom­mu­ner och re­gi­o­ner/lands­ting i lan­det ska kun­na in­fö­ra sex tim­mars ar­bets­dag med bi­be­hål­len lön på en ar­bets­plats med högst 75 an­ställ­da.

–Vi kom­mer att ta upp kra­vet i för­hand­ling­ar­na om höst­bud­ge­ten, sä­ger Jo­nas Sjöstedt.

– Jag tror vi har go­da för­ut­sätt­ning­ar att kom­ma över­ens med re­ge­ring­en. (TT)

FOTO: ADAM IHSE/TT

Väns­ter­par­ti­ets par­ti­le­da­re Jo­nas Sjöstedt i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.