”Na­zis­men är ett brott – ing­en åsikt”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Na­zis­ter­nas de­mon­stra­tion i Falun av­löp­te i stort sett lugnt. Men ta­len från Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen (NMR) re­sul­te­ra­de i en an­mä­lan om hets mot folk­grupp.

Många tra­di­tio­nel­la första­maj­fi­ra­re såg sin dag be­sud­lad av NMR.

– Na­zis­men är ing­en åsikt ut­an brott mot mänsk­lig- he­ten, sa­de för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist, ta­la­re för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

– Man kan frå­ga sig om det är rim­ligt att första maj ska be­hö­va ge­nom­fö­ras med des­sa for­mer och des­sa po­lisin­sat­ser för att folk ska kän­na sig tryg­ga.

Den an­ti­ra­sis­tis­ka stif­tel­sen Ex­po räk­na­de no­ga del­ta­gar­na i na­zis­ter­nas marsch och lan­da­de på 570. Det kan jäm­fö­ras med cir­ka 350 i Bor­länge i fjol.

Fler­ta­let na­zis­ter gick en­het­ligt kläd­da i vi­ta skjor­tor, svar­ta byx­or och mör­ka slip­sar. De bar fa­nor och flan­ke­ra­des av många po­li­ser. Längs vägen stod mot­de­mon­stran­ter och skan­de­ra­de.

NMR gick i nä­ra tre kilo­me­ter från ett köp­cent­rum till Sto­ra tor­get i Falun, där po­lis­be­vak­ning­en var in­ten­siv.

När NMR in­led­de si­na tal över­rös­ta­des de. NMR kla­ga­de hos po­li­sen över att mot­de­mon­stran­ter­na hör­des för myc­ket och stör­de de­ras mö­te.

– Men vi sva­ra­de att vi helt föl­jer reg­ler­na för des­sa for­mer av de­mon­stra­tio­ner, sä­ger po­li­sens ta­les­per­son Ste­fan Dam­gardt.

För­u­tom en an­mä­lan om hets mot folk­grupp fick po­li­sen ta hand om en kvin­na för brott mot va­pen­la­gen. Hon ha­de pep­parsprej på sig.

Anders Hans­son/tt

FOTO: ULF PALM/TT

Na­zis­tis­ka Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen de­mon­stre­ra­de i Falun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.