Macron: Frex­it ho­tar ut­an Eu-re­for­mer

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EU mås­te re­for­me­ras – an­nars kan Frankrike kom­ma att föl­ja Stor­bri­tan­ni­ens ex­em­pel och läm­na EU. Det sä­ger den fa­vo­rittip­pa­de och Eu-vän­li­ge pre­si­dent­kan­di­da­ten Em­ma­nu­el Macron, med mind­re än en vec­ka kvar till va­lets and­ra och av­gö­ran­de om­gång.

– Vi be­hö­ver ett nytt EU för att skyd­da vårt folk och re­gle­ra glo­ba­li­se­ring­en. Om jag da­gen ef­ter (va­let) skul­le be­stäm­ma mig för att fort­sät­ta ar­be­ta för EU, på det sätt som det nu fun­ge­rar, skul­le jag svi­ka mitt folk. Det vill jag in­te gö­ra, för det skul­le le­da till en frex­it (ett franskt EUut­trä­de) el­ler till att Na­tio­nel­la fron­ten vin­ner mark, sä­ger Macron till BBC.

Hans mot­stån­da­re, Na­tio­nel­la fron­tens Ma­ri­ne Le Pen, för­sö­ker vin­na stöd hos de väl­ja­re som är kri­tis­ka till EU och glo­ba­li­se­ring­en, me­dan Macron gjort sig känd som en stark EU- och fri­han­dels­fö­re­språ­ka­re.

Vid ett val­mö­te i Pa­ris­för­or­ten Vil­le­pin­te be­skri­ver Le Pen en röst på Macron som en röst för det rå­dan­de sy­ste­met.

– Em­ma­nu­el Macron är som en Franço­is Hol­lan­de som vill stan­na kvar vid mak­ten och som kläng­er sig fast vid den som en havs­tul­pan.

Macron val­de å sin si­da att hed­ra min­net av en ung ma­roc­kansk man som drunk­na­de i flo­den Se­i­ne för 22 år se­dan, ef­ter att ha bli­vit knuf­fad av skinn­hu­vu­den ef­ter en de­mon­stra­tion med Na­tio­nel­la fron­ten den första maj 1995.

–Jag kom­mer att käm­pa till den sista se­kun­den, in­te ba­ra mot hen­nes po­li­tik, ut­an även mot hen­nes tan­kar om vad de­mo­kra­ti och den frans­ka re­pu­bli­ken in­ne­bär, sä­ger Macron.

En­ligt den se­nas­te opi­ni­ons­un­der­sök­ning­en från Opi­ni­onway har Macron dry­gat ut sin led­ning med en pro­cen­ten­het till 61 procent in­för den and­ra valom­gång­en 7 maj, me­dan Le Pen har stöd av 39 procent av väl­jar­na. (Tt-reu­ters)

FOTO: AP

Pre­si­dent­kan­di­da­ten Em­ma­nu­el Macron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.