Ar­mé an­kla­gas för stymp­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■INDIEN/PAKISTAN. In­di­ens ar­mé an­kla­gar styr­kor från grann­lan­det Pakistan för att ha dö­dat och stym­pat två sol­da­ter i den om­strid­da re­gi­o­nen Kash­mir i går. De pa­ki­stans­ka gräns­sol­da­ter­na ska en­ligt Indien ha at­tac­ke­rat in­dis­ka sol­da­ter som pat­rul­le­ra­de längs den så kal­la­de kon­trol­lin­jen, som skil­jer de två kärn­va­pen­mak­ter­na åt.

Re­la­tio­nen mel­lan län­der­na har va­rit an­strängd se­dan länge. I hös­tas för­säm­ra­des den yt­ter­li­ga­re, med re­gel­bun­den be­skjut­ning över grän­sen. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.