Två nol­lor sprack för Tvåå­ker

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OSKAR SKEPPSTEDT spor­ten@hn.se

Tvåå­ker, som har in­lett sä­song­en med tre seg­rar och noll in­släpp­ta mål, tap­pa­de på lör­da­gen si­na första po­äng. Men trä­na­ren Mat­ti­as Lind­ström är än­då nöjd med in­sat­sen.

– 1–1 bor­ta på en då­lig konst­gräs­plan är in­te fy skam. Vi tar ett steg i ta­get, sa Mat­ti­as Lind­ström.

Det var en jämn match där Mat­ti­as Lind­ström vil­le lyf­ta la­gets ge­men­sam­ma in­sats.

– Idag tar vi he­la la­get över sam­ma lin­je. Det är lag­mo­ra­len som be­hövs i så­da­na här mat­cher, sa Mat­ti­as Lind­ström.

LA­GET HAR I vec­kan haft pro­blem med sjuk­do­mar och drab­bats av ett kop­pel av för­kyl­ning­ar. Men det var en frisk trupp med samt­li­ga spe­la­re till­gäng­li­ga som åk­te ned till Hittarp och Laröds IP.

Tvåå­ker öpp­na­de bra och var en­ligt Mat­ti­as Lind­ström bäs­ta la­get i första halv­lek. Trots det kom bak­läng­es­må­let strax in­nan halv­tids­vi­lan.

– De slår en djupleds­boll som rin­ner ige­nom li­te för lätt. Sen får de­ras yt­ter­mitt­fäl­ta­re till en bra skruv mot bort­re krys­set. Men ibland får man ba­ra ac­cep­te­ra att mot­stån­dar­na gör bra sa­ker, sa Mat­ti­as Lind­ström.

HITTARPS LED­NING HÖLL sig dock in­te länge. Strax ef­ter halv­tids­vi­lan fick Tvåå­ker en fri­spark 3-4 me­ter ut­an­för straff­om­rå­det i ett per­fekt lä­ge för en hö­ger­fot. Frispar­ken för­val­ta­des av Rasmus An­ders­son som hit­ta­de krys­set.

– Jag har in­te vart fri­sparks­skytt ti­di­ga­re men blev upp­satt på lis­tan in­för för­ra mat­chen, så det var kul att få sät­ta den, sa Rasmus An­ders­son.

I slu­tet av and­ra halv­lek mis­sa­de Tvåå­ker en straff och re­sul­ta­tet höll sig se­dan mat­chen ut.

– Vi tap­par det li­te i and­ra och får ing­en ord­ning på spe­let, men vi är fort­fa­ran­de obe­seg­ra­de och har tio po­äng på fy­ra mat­cher och det får man va­ra nöjd med, sa Rasmus An­ders­son.

Bild: MATHILDA AHLBERG

TÄT DUELL. Tvåå­kers an­fal­la­re Ja­kob Adolfs­son för­sö­ker över­lis­ta Hittarps mål­vakt Hus­se­in Ham­zi. Topp­mö­tet i väst­ra två­an slu­ta­de 1–1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.