Böl­jan väg­de för lätt

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

I Elitettan gäl­ler det att ta va­ra på de få till­fäl­len som bjuds. Det har in­te Böl­jan gjort så här långt. Noll­po­äng­a­ren Väs­terås vi­sa­de hur man skuil­le gö­ra.

BÖL­JAN VÄS­TERÅS BK 30

(0–2)

0 2

Re­dan ef­ter en knapp kvart ha­de gäs­ter­na gjort de två mål som mat­chen bjöd på.

– Vi mås­te va­ra mer på hug­get när vi får chan­sen, suc­ka­de spe­lan­de Böl­jan-trä­na­ren Ma­ria Nilsson.

I di­vi­sion I kun­de la­get kos­ta på sig att sum­pa en del. I Eli­et­tan är det långt myc­ket svå­ra­re.

NU SKA DET sä­gas di­rekt; Väs­terås vann myc­ket väl­för­tjänt. De fy­sis­ka star­ka väst­man­länds­kor­na tryck­te en­kelt bort si­na mot­stån­da­re.

Det var re­jä­la­re tag, bätt­re ag­gres­si­vi­tet och stör­re rör­lig­het i Väs­terås, som för­vis­so har in­lett se­ri­en med två för­lus­ter men då ock­så mött star­ka Väx­jö och Kal­mar.

– Vi viss­te att de skul­le va­ra tunga att mö­ta. Men vi spe­la­de in­te hel­ler som ett lag, sum­me­ra­de Ma­ria Nilsson.

0–1 KOM RE­DAN ef­ter fy­ra mi­nu­ter. Aman­da Jo­hans­son kom på mel­lan­hand på hö­ger­kan­ten och det lå­ga in­läg­get stöt­tes i mål av Cas­sand­ra Kor­ho­nen.

0–2-må­let nic­ka­des in av Chris­ta Ne­a­ry, på en väl av­vägd hör­na från Han­nah Claesson.

Böl­jan-mål­vak­ten var chans­lös vid bå­da till­fäl­le­na, men fick trä­da i ak­tion ett an­tal gång­er un­der mat­chen, när Väs­terås ställ­de om i snab­ba kont­ring­ar.

– Jo, jag ha­de en del att gö­ra, er­kän­de Matilda, som såg till att för­lust­siff­ror­na hölls ne­re.

Men det var egent­li­gen in­te i back­lin­jen som det klic­ka­de hos Böl­jan. Man fick helt en­kelt in­te igång sin eg­na of­fen­siv.

Det var boll­tapp i upp­spels­fa­sen och för­lust i mäng­der av när­kam­per. Böl­jan väg­de helt en­kelt för lätt.

Och så blev spe­let hop­tryckt i mit­ten. En och an­nan boll ut på kan­ter­na ha­de va­rit väl­kom­met, för att tvinga Väs­terås-spe­lar­na till för­flytt­ning­ar.

Böl­jan ha­de en bra pe­ri­od när runt halv­tim­men var spe­lad. Först ly­ra­de Ma­ria Nilsson en fri­spark, där ing­en Böl­jan-spe­la­re vil­le sät­ta dit skal­len och se­dan lyc­ka­des in­te Linn Al­berts­son han­te­ra ett fint in­lägg från Matilda Jo­hans­son.

SOM SAGT - det gäl­ler att bli mer ef­fek­ti­va, chan­ser­na är få.

Böl­jan gavs ock­så ett till­fäl­le till re­du­ce­ring i bör­jan av and­ra halv­lek. Nan­na Jans­son ly­ra­de in per­fekt till Ena Mu­jd­zic, men hen­nes ner­tag­ning blev svag och Väs­terås mål­vakt kun­de en­kelt ploc­ka åt sig bol­len.

– Vi är ju in­te bor­ta i mat­cher­na, men den här gång­en kän­des det ängs­ligt i la­get, tyck­te mitt­bac­ken Mathilda Prim.

Väs­terås ha­de inga stör­re pro­blem med att kon­trol­le­ra mat­chen och tål­mo­digt spe­la på re­sul­ta­tet. Böl­jan ha­de in­te kraft nog att ut­ma­na på all­var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.