Ka­me­raj: ”In­te tän­ka, ba­ra slå till hårt”

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mi­kael.martinsson@hn.se

Kresh­nik Ka­me­raj fick an­sva­ret att va­ra straff­skytt i Var­bergs Gif. Och den chan­sen tog han. – Det gäl­ler att in­te tän­ka ut­an slå den hårt.

VAR­BERGS GIF HALMIA

(0–1)

1 1

Och det var straf­fen med 15 mi­nu­ter kvar som såg till att Var­bergs Gif tog en po­äng mot Halmia. Och bakom straf­fen låg Ka­me­raj själv.

– Jag fick bol­len i dju­pet och chip­pa­de för­bi mål­vak­ten och han tou­cha­de mig.

Trots att han själv var in­blan­dad var det ald­rig nå­got snack om att han in­te skul­le slå straf­fen.

– Så är det ut­om­lands – och i Var­bergs Gif.

DET VAR FÖRSTA mat­chen som Kresh­nik Ka­me­raj var förs­te straff­skytt.

– Jag slog den hårt till väns­ter om mål­vak­ten, be­skrev Gifs mål­skytt.

Trä­na­ren Hal­da Ka­bil vå­ga­de tit­ta.

– Men det är ju all­tid oro­ligt med straf­far.

Han kun­de kon­sta­te­ra att Gif­far­na fick med sig en po­äng.

– I första halv­lek var de bätt­re. Vi ha­de en bra chans där Fat­mir Mu­ric sköt rakt på mål­vak­ten från fem me­ter. Sam­ti­digt som Sebastian Ek­holm räddade två lik­nan­de chan­ser för dem.

– Vi släpp­te till dumt på kan­ten och en fel­vänd spe­la­re kun­de slå bol­len mel­lan be­nen på vår yt­ter­mitt­fäl­ta­re. I and­ra spe­la­de Gif upp sig. – I första halv­lek fick vi in­te ihop vårt för­svars­spel. I and­ra vå­ga­de vi mer över he­la pla­nen, sa Hal­da Ka­bil.

Kresh­nik Ka­me­raj höll med.

– Vi tryck­te på i and­ra och bor­de ha vun­nit mat­chen. Det blev väl inga di­rek­ta chan­ser men vi kom till­ba­ka och kän­ner oss star­ka. Vi ger in­te upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.