Lätt väger tungt för An­nie i Vm-jak­ten

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

Fjol­å­rets U23-VM slu­ta­de snöp­ligt nä­ra me­dalj för An­ni­es Svens­son. Lätt­vikts­rod­da­ren från Fal­ken­bergs RK var knap­pa se­kun­den från ett brons.

Men skam den som ger sig. An­nie är ba­ra 21 år och kan få fler chan­ser. Det stun­dar ju ett nytt U23-VM i bul­ga­ris­ka Plov­div i slu­tet av ju­li.

Mex­i­kans­kan som lu­ra­de An­nie på tred­je­plat­sen se­nast, har fal­lit för ål­ders­strec­ket.

– Fast det in­ne­bär in­te att det blir enkla­re. Det kan ha kom­mit nå­gon ny stjär­na, på­pe­kar An­nie, på gräs­plät­ten ut­an­för FRK:S klubb­stu­ga vid Ätran.

HON HAR PRE­CIS av­ver­kat fem kilo­me­ter på Ätrans vat­ten, slu­ta­de tvåa ef­ter Em­ma Fredh i dam­se­ni­o­rer­nas sing­elscul­ler.

– Det är okej, Em­ma är star­ka­re. Hon lär ta Sve­ri­ges plats i klas­sen till se­ni­or-em. Jag sik­tar mot Plov­div, sä­ger An­nie.

Och den här sä­song­en är det sing­elscul­ler som gäl­ler. Dub­bel­rodd får stå åt si­dan för An­nie.

– Jag har väl haft sam­ma grund­pla­ne­ring som i fjol, men ökat på trä­ning­en med fo­kus på mer musk­ler, sä­ger hon.

”Bätt­re än så här kan det väl knap­past bli i det här blås­hå­let” MAT­TI­AS JO­HANS­SON om väd­ret vid Långloppet

HON TILL­HÖR FORT­FA­RAN­DE Fal­ken­bergs RK, men har Jön­kö­ping som hem­ma­bas. Där sker det mesta av trä­ning­en och där har hon ock­så sitt jobb, på XXK; en sport- och vild­marks­bu­tik.

– I Jön­kö­ping finns rodd­gym­na­si­et och då blir det för­stås ock­så bätt­re klass på trä­ning­ar­na.

Vin­tern äg­nas för­stås åt mäng­der av tim­mar in­om­hus, med rodd­ma­ski­ner.

– Det är väl in­te min fa­vo­rit, men vad ska man gö­ra i vårt kli­mat?

Vind­stil­la och sol, det är dröm­väd­ret, en­ligt An­nie. Hon fick snudd på den va­ran i Fal­ken­berg.

– Bätt­re än så här kan det väl knap­past bli i det här blås­hå­let, skrat­ta­de lag­kom­pi­sen Mat­ti­as Jo­hans­son, som var snab­bast i herr­se­ni­o­rer­nas lätt­vikts­sing­el.

HAN VAR TRET­TON se­kun­der fö­re lag­kom­pi­sen Mar­tin Jo­hans­son och yt­ter­li­ga­re ar­ton fö­re ex-frk:aren Rasmus Me­lin, nu­me­ra i Halmstad.

I mått­lig med­vind och med glim­tar av sol. Klart be­hag­ligt för april.

– Jag har väl sik­tet in­ställt mot att få ro i Världs­cu­pen 3, i Lu­zern se­na­re i år, av­slö­jar Mat­ti­as.

In­te hel­ler han kör läng­re si­na trä­nings­pass på Ätran. Det blir Rå­da­sjön i Möln­dal i stäl­let.

– Jag plug­gar kon­flikt­han­te­ring och bor i Gö­te­borg, då fal­ler det sig na­tur­ligt, sä­ger 26-åring­en.

För en del rod­da­re var Långloppet den första täv­ling­en i spor­tens rät­ta ele­ment. Men An­nie Svens­son har va­rit på vat­ten se­dan länge.

– Jag har va­rit med lands­la­get på trä­nings­lä­ger, bå­de i Ita­li­en och i Tjec­ki­en, be­rät­tar hon.

Det har va­rit vansk­li­ga­re i Jön­kö­ping. Munk­sjön har del­vis va­rit is­be­lagd...

Bild: ANNIKA KARLBOM

VILL LYF­TA MOT VM. An­nie Svens­son ser gär­na att hon kli­ver upp minst ett snäpp i re­sul­tat­lis­tan på kom­man­de U23-VM och för­bätt­ra fjol­års­sä­song­ens fjär­de­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.