Loop­troop Roc­kers fi­rar 25 år

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PATRICK STANELIUS/TT

Det är ett kvarts se­kel se­dan Loop­troop Roc­kers bil­da­des i Väs­terås. Hip­hop­grup­pen fi­rar ju­bi­le­et med att släp­pa nytt ma­te­ri­al i 25 vec­kor i rad. – Vi ha­de in­te en tan­ke på att vi fort­fa­ran­de skul­le hål­la på vid 40 års ål­der, sä­ger Mag­nus ”Em­bee” Berg­kvist.

Det kom­man­de halv­å­ret blir en stän­digt på­gåen­de hög­tid för Loop­troop Roc­kers al­la fans. Var­je fre­dag från och med i dag kom­mer ett nytt släpp på di­gi­ta­la platt­for­mar, och det rör sig in­te en­bart om Loop­troop­sing­lar.

– Re­geln är mer att det är lå­tar vi har va­rit med och gjort. Det kan va­ra Loop­troop el­ler so­lo­gre­jer, det kan va­ra in­stru­men­ta­la lå­tar och även någ­ra ep-släpp med fle­ra spår. Hu­vud­sa­ken är att det har skett inuti vår ”Loop­troop­ko­kong”, sä­ger Em­bee.

Från 1992 till 2017, och se­dan in i fram­ti­den. Em­bee sä­ger att han och de and­ra i grup­pen in­te ha­de kun­nat fö­re­stäl­la sig att de fort­fa­ran­de skul­le va­ra ak­ti­va in i me­del­ål­dern.

– När vi gjor­de vå­ra första lå­tar tyck­te jag att folk som var 18 var sjukt gam­la. Tan­ken på att vi fort­fa­ran­de skul­le hål­la på vid 40 års ål­der var en omöj­lig­het för­ut. Sam­ti­digt har vi ald­rig tänkt tan­ken på att läg­ga ner hel­ler. Det är fort­fa­ran­de jäv­ligt kul, sä­ger han.

Bild: ERIK BY ERIK

UTDRAGET FI­RAN­DE. Loop­troop Roc­kers fi­rar 25 år som grupp med att släp­pa ny mu­sik i 25 vec­kor i rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.