DRÖMLÄGET.

I dag bor de på 19 kvadrat. Men näs­ta år flyt­tar Linn och Jo­nat­han in i en ny­byggd lä­gen­het i kvar­te­ret Bac­chus.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Le­na Lyxell 010-471 52 68 ∙ le­na.lyxell@hn.se

Linn Jo­hans­son, 25 år och Jo­nat­han Jo­hans­son, 27 år har va­rit ett par i fle­ra år. Se­dan fy­ra år till­ba­ka bor de till­sam­mans i en lä­gen­het på 19 kvadrat. An­led­ning­en? De spa­rar ihop peng­ar för att kun­na flyt­ta ner till ny­byg­get på ”Spri­tanra­kan”.

– Vi har drömt om en lä­gen­het där ne­re länge. Det är när­he­ten till ha­vet, de öpp­na vy­er­na och när­he­ten till stan som gör det så bra, sä­ger Jo­nat­han Jo­hans­son.

Var­ken han el­ler sam­bon Linn är upp­vux­na vid ha­vet. Linn kom­mer från Ljung­by och Jo­nat­han från Ul­la­red. De förs­ta två åren som par bod­de de i en två­rum­ma­re på Trö-

in­ge­berg, men när de­ras ge­men­sam­ma mål stod klart för dem var det lätt att ta be­slu­tet att flyt­ta till nå­got mind­re och bil­li­ga­re för att kun­na spa­ra peng­ar.

De köp­te en bo­stads­rätt på Köp­mans­ga­tan, gjor­de sig av med allt onö­digt som de sam­lat på sig, re­no­ve­ra­de de 19 kvadrat­met­rar­na och in­red­de dem med lju­sa och prak­tis­ka de­tal­jer.

– Det ser stör­re ut med vitt och sto­ra speg­lar, för­kla­rar Linn.

LÄGENHETENS EN­DA RUM som ock­så är ett mi­ni­malt kök är spar­samt in­rett, men i köks­de­len finns bå­de mikro, van­lig ugn och till och med disk­ma­skin. Bakom en spe­gel­vägg döl­jer sig gar­de­ro­ber, un­der den bre­da dub­bel­säng­en finns så­dant som in­te an­vänds sär­skilt of­ta, i skåp ut­med väg­gar­na sam­sas köks­red­skap och pors­lin. Det en­da bor­det i lä­gen­he­ten an­vänds bå­de som mat­rum och ar­bets­bord.

– Det gäl­ler att man är ord­ning­sam, sä­ger Linn.

Bå­de hon och Jo­nat­han in­ty­gar att det gått bätt­re än vän­tat att bo på så li­ten yta.

– Al­la bor­de prö­va att bo så­här trångt ett tag. Det tes­tar för­hål­lan­det och gyn­nar plån­bo­ken, sä­ger Jo­nat­han.

OCH TROTS ATT Jo­nat­han och Linn var in­ställ­da på att le­va snålt och spa­ra en stor del av lö­ner­na från Ar­la och Greif tycker de in­te att de be­hövt av­stå från myc­ket.

– Vi har ju ing­en bil ef­tersom vi job­bar på cy­kelav­stånd bå­da två, sä­ger Jo­nat­han.

Dä­re­mot blir det snabbt trångt i lä­gen­he­ten och att ha fes­ter och ka­las får vän­ta tills de flyt­tat in i sitt nya hem. På fri­ti­den trä­nar de, pro­me­ne­rar och um­gås med kom­pi­sar och fa­mil­jen och fan­ti­se­rar om hur det ska bli när de väl kom­mer på plats i det nya hem­met.

TILL LÄ­GEN­HE­TEN PÅ Köp­mans­ga­tan hör en fransk bal­kong som det in­te går att var­ken sit­ta el­ler stå på. Till den nya lä­gen­he­ten som de ska flyt­ta in i hös­ten 2018 finns en stor bal­kong med utsikt över ha­vet och stran­den.

– Vi läng­tar verk­li­gen ef­ter en bal­kong. Det säms­ta med att bo som vi gör nu är att det in­te är en­kelt att ta sig ut, sä­ger Jo­nat­han med läng­tan i blic­ken.

Den nya bo­sta­den är fem gång­er så stor som den nu­va­ran­de. De har köpt en tre­rum­ma­re på 97 kvadrat­me­ter på fem­te vå­ning­en för näs­tan fy­ra mil­jo­ner kro­nor.

– Det var en av de två lä­gen­he­ter vi helst vil­le ha, sä­ger Jo­nat­han.

NÄR MÄKLARFIRMAN SLÄPP­TE lä­gen­he­ter­na viss­te Linn och Jo­nat­han att det var fle­ra hund­ra in­tres­sen­ter som ha­de sam­ma tan­kar som dem. Sön­da­gen den 19 feb­ru­a­ri kl 15 skul­le lä­gen­he­ter­na bli bok­nings­ba­ra. Linn och Jo­nat­han satt vid varsin da­tor och ha­de två tänk­ba­ra al­ter­na­tiv. När de nå­gon dag se­na­re fick ve­ta att de fått en av si­na dröm­lä­gen­he­ter kän­de de bå­de lätt­nad och gläd­je.

– Det­ta pas­sar vå­ra dröm­mar. Tänk att få sit­ta på bal­kong­en och slapp­na av och nju­ta av li­vet, sä­ger Jo­nat­han.

Bild: LE­NA LYXELL

GÅR OCH VÄN­TAR. Linn Jo­hans­son och Jo­nat­han Jo­hans­son har länge spa­rat för ett bo­en­de på ”Spri­tanra­kan”.

FINNS ALLT. Jo­nat­han Jo­hans­son och Linn Jo­hans­son kla­rar sig bra på si­na 19 kvadrat som de in­rett prak­tiskt och ljust.

Bild: LE­NA LYXELL

Lä­gen­he­ten som de ska flyt­ta till är fem gång­er så stor.

Bild: TRANSFORMAR SWE­DEN AB FÖR BAC­CHUS FALKENBERG

FRAM­TI­DEN. Så­här är det tänkt att den nya be­byg­gel­sen ska se ut. Jo­nat­han Jo­hans­son och Linn Jo­hans­son ska bo i hu­set längst till hö­ger.

Bild: LE­NA LYXELL

SPAR­SAMT. ”Al­la bor­de prö­va att bo så­här trångt ett tag. Det tes­tar för­hål­lan­det och gyn­nar plån­bo­ken.”

Bild: LE­NA LYXELL

DRÖMBOENDET. Näs­ta höst går flytt­las­set till stran­den från Köp­mans­ga­tan för Linn och Jo­nat­han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.