Ös­ter­går­dens chef ra­ta­de vik­tigt mö­te

ÄLDREOMSORGEN: Var­bergs kom­mun har in­te lyc­kats kom­ma till­rät­ta med all­var­li­ga ar­bets­mil­jöpro­blem på Ös­ter­går­den. Ny­li­gen var Ar­bets­mil­jö­ver­ket i Var­berg - då val­de högs­ta che­fen att in­te va­ra med.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Fredrik Lars­son 010-471 53 67 ∙ fredrik.lars­son@hn.se

Natt­per­so­na­len på Ös­ter­går­dens upp­le­ver att den in­te hin­ner med sitt ar­be­te. Ar­bets­mil­jö­ver­ket kopp­la­des in - men äldre­bo­en­dets högs­ta chef gick in­te på mö­tet.

På grund av att Var­bergs kom­mun in­te lyc­ka­des kom­ma till­rät­ta med all­var­li­ga ar­bets­mil­jöpro­blem på Ös­ter­går­den, Träslövs­vä­gen 23, val­de skydds­om­bu­det att gå vi­da­re med ären­det till Ar­bets­mil­jö­ver­ket.

I för­ra vec­kan var Ar­bets­mil­jö­ver­ket i Var­berg och dis­ku­te­ra­de natt­per­so­na­lens ar­bets­si­tu­a­tion.

Då val­de högs­ta che­fen för Ös­ter­går­den, An­ne-christi­ne Gö­rans­son, till­för­ord­nad av­del­nings­chef för Var­bergs om­sorg, att in­te va­ra med.

– Jag är in­te med på al­la mö­ten, jag ha­de de­le­ge­rat det här till an­sva­rig en­hets­chef, plus en an­nan chef och vår per­so­nal­stra­teg. I vårt för­ra sam­tal sa du till mig att det är så bra att sit­ta ner och dis­ku­te­ra med Ar­bets­mil­jö­ver­ket. Men du var ju in­te med på mö­tet?

– Nej, den här gång­en var jag in­te med och bol­la­de. Men de ha­de haft en bra dis­kus­sion, det var väl jag som in­te var till­räck­ligt tyd­lig mot dig.

Men du, som är högs­ta che­fen för Ös­ter­går­den, är in­te med på mö­tet när Ar­bets­mil­jö­ver­ket kom­mer för att dis­ku­te­ra all­var­li­ga ar­bets­mil­jöpro­blem.

– Nej.

Vad gjor­de du när Ar­bets­mil­jö­ver­ket var i Var­berg?

– Då var jag på ett an­nat mö­te som var li­ka vik­tigt. Jag mås­te pri­o­ri­te­ra.

Men det är väl rätt ovan­ligt att Ar­bets­mil­jö­ver­ket kom­mer?

– Nej, det är ab­so­lut in­te all­var­ligt...el­ler vad ska jag sä­ga...ovan­ligt att de kom­mer hit. De är ute på gans­ka många be­sök.

Var du in­te ny­fi­ken på mö­tet med tan­ke på allt som har va­rit kring Ös­ter­går­den?

– Jag har va­rit med på fle­ra and­ra mö­ten, så jag är väl­digt in­satt i al­la frå­gor som rör Ös­ter­går­den. Men jag kan in­te va­ra med på pre­cis all­ting.

Vad var det för vik­tigt mö­te som gick fö­re?

– Det kan jag in­te dis­ku­te­ra med dig.

Var­för in­te, det skul­le va­ra in­tres­sant att ve­ta vad som var vik­ti­ga­re?

– Nej, det kan jag in­te dis­ku­te­ra, det är in­te of­fi­ci­ellt. Jag var på mö­te he­la för­mid­da­gen, sä­ger An­ne-christi­ne Gö­rans­son.

ANNIE RUNHAMMAR, ar­bets­mil­jö­in­spek­tör på Ar­bets­mil­jö­ver­ket, sä­ger att natt­per­so­na­len vill att det ska va­ra en bätt­re ba­lans mel­lan krav och re­sur­ser på ar­bets­plat­sen.

– Jag kom­mer att skri­va ett för­slag till be­slut om att Var­bergs kom­mun ska för­tyd­li­ga vad som gäl­ler när det är ont om per­so­nal på Ös­ter­går­den. Det ska fin­nas ru­ti­ner för vem som an­sva­rar för vad, sä­ger hon.

När be­man­nings­en­he­ten går hem för da­gen lig­ger det på per­so­na­len att ringa in vi­ka­ri­er. Det har in­te fun­ge­rat, en­ligt natt­per­so­na­len.

– Visst, vi har haft in­for­ma­tio­nen i da­torn och in­te i pär­mar. Per­so­na­len har rätt till sin upp­le­vel­se och kan vi gö­ra så att det blir mer lätt­för­stå­ligt och tyd­li­ga­re så ska vi gö­ra det, sä­ger An­ne­christi­ne Gö­rans­son.

HON SÄ­GER ATT det har va­rit in­ne mer per­so­nal på Ös­ter­går­den på se­na­re tid på grund av ett ökat vård­be­hov.

– Det har va­rit fem på nat­ten och li­te ex­tra på kväl­len.

Ing-ma­rie Åkes­son, fack­lig för­tro­en­de­vald på Kom­mu­nal med an­svar för so­ci­al­för­valt­ning­en, be­kräf­tar att det va­rit ex­tra per­so­nal in­ne un­der vis­sa nät­ter. Men det har än­då in­te räckt till.

– Det har va­rit fle­ra till­fäl­len när det har be­hövts vak för per­so­ner som va­rit då­li­ga. Då har den or­di­na­rie per­so­na­len fått sit­ta och va­ka, vil­ket har in­ne­bu­rit att det knappt fun­nits nå­gon or­di­na­rie per­so­nal ute på av­del­ning­ar­na.

– En natt var det tre av­del­ning­ar som stod tom­ma på per­so­nal. Det har vi be­gärt en över­syn av, sä­ger hon.

I DAG SKA Kom­mu­nal träf­fa an­sva­ri­ga che­fer på Ös­ter­går­den för ett upp­föl­jan­de mö­te.

– Vi ska gå ige­nom vad ar­bets­gi­va­ren kom­mer vid­ta för åt­gär­der, sä­ger Ing-ma­rie Åkes­son.

ALL­VAR­LI­GA AR­BETS­MIL­JÖPRO­BLEM. Ar­bets­mil­jö­ver­ket var i för­ra vec­kan i Var­berg för att dis­ku­te­ra ar­bets­be­last­ning­en

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

för natt­per­so­na­len på Ös­ter­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.