Hal­des­ten:

PRESS­FRI­HET. En allt mer väl­kom­nan­de at­ti­tyd till de­mo­kra­tins fi­en­der är en ris­ka­bel stra­te­gi.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MARIA HAL­DES­TEN

Får vi se sna­ror hänga från trä­den i årets Al­me­da­len?

LE­DA­RE 3/5. Hund­ra­tals sna­ror i mi­ni­a­tyr, ding­lan­de från trä­den i Al­me­da­len. Är det vad vi får se i år, när Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen ska in­ta sce­nen, näs­tan på li­ka vill­kor som övri­ga ak­tö­rer?

Att hänga sa­ker från träd är ju ett be­prö­vat, till och med be­lö­nat kam­panjknep i Vis­by. Och bud­ska­pet skul­le in­te ba­ra va­ra glas­klart ut­an ock­så helt i lin­je med par­ti­ets am­bi­tio­ner att gö­ra pro­ces­sen kort med al­la ”lands­för­rä­da­re”.

VI KAN IN­TE hind­ra dem, har det lå­tit från of­fi­ci­ellt got­ländskt håll. Och kan na­zis­ter­na få mar­sche­ra och hål­la tal på förs­ta maj i Falun kan det kanske tyc­kas egalt att det även får sy­nas på Vis­by-sce­nen i som­mar.

OCH OM VI än­då, i ytt­ran­de­fri­he­tens namn, hål­ler på att ak­tivt flyt­ta fram grän­ser­na på torg och mäs­sor, var­för in­te slå upp por­tar­na för Nmr/nord­front även på vå­ra gym­na­si­er. För det är väl orätt­vist att ak­ti­vis­ter­na ska kän­na sig be­grän­sa­de till natt­li­ga rä­der? Var­för in­te lä­ra ele­ver­na det sun­da i att ”spränga åsikts­kor­ri­do­ren” ge­nom att lå­ta NMR stäl­la upp med bok­bord in­för va­let? El­ler?

STEG FÖR STEG flyt­tas ju grän­ser­na fram. I Vis­by bör­ja­de det re­dan för fle­ra år se­dan. Re­dan 2014 ha­de bro­der­or­ga­ni­sa­tio­nen Svens­kar­nas par­ti bo­kat den le­gen­da­ris­ka sce­nen, de smy­gin­vig­de helt en­kelt den of­fi­ci­el­la Al­me­dals­vec­kan kväl­len fö­re.

Året dess­förin­nan ha­de Mo­na Sah­lin punkt­mar­ke­rats av na­zis­ter, som följt hen­ne längs Vis­bys grän­der, bloc­ke­rat vägen och fräst det där sig­ni­fi­ka­ti­va or­det i hen­nes öra: Lands­för­rä­da­re.

DE SOM STÄMPLAS som lands­för­rä­da­re skall för öv­rigt ren­sas ut, på ett el­ler an­nat sätt. En sna­ra för var­je för­rä­da­re, kanske? El­ler bom­ber, likt dem mot flyk­ting­för­lägg­ning­ar­na i Gö­te­borg?

Land skall med hat och våld byg­gas, ly­der na­zis­ter­nas in­di­rek­ta slo­gan. Fa­lubor­nas sätt att visa vad de tycker om de bud­ska­pen var vack­ra att se, från hjär­tan på kyrk­por­ten till clow­ner som in­di­rekt kläd­de av de skjort­för­sed­da.

Än­då är det svårt att ska­ka av sig obe­ha­get som film­se­kven­ser­na från mar­schen väc­ker. In­om lop­pet av någ­ra år har na­zis­ter­na, som dra­git för­del av ny­po­pu­lis­tis­ka vin­dar, hun­nit bli ett kon­kret hot mot de­mo­kra­tin i vårt land. De­ras tal om lands­för­rä­da­re har dess­utom smit­tat av sig, vil­ket in­lägg från någ­ra hal­länds­ka sve­ri­ge­de­mo­kra­ter all­de­les ny­li­gen vi­sat.

I DAG ÄR det press­fri­he­tens dag. I Sve­ri­ge är lä­get är dyst­ra­re än på länge. Jour­na­lis­ter skräms till tyst­nad. Ho­ten och tra­kas­se­ri­er­na mot yr­kes­verk­sam­ma in­om eta­ble­ra­de me­di­er så all­var­li­ga att MSB kon­sta­te­rar att si­tu­a­tio­nen kan ut­gör ett hot mot de­mo­kra­tin. Le­dar­skri­ben­ter av­råds från att skri­va un­der eget namn.

Men sam­ti­digt som MSB upp­ma­nar re­ge­ring­en att se si­tu­a­tio­nens all­var, se be­ho­vet av ökat skydd, ver­kar and­ra sam­hälls­ak­tö­rer i rakt mot­satt rikt­ning.

VISST KANSKE BÅ­DE Al­me­da­len och Bok­mäs­san över­le­ver en och an­nan brun­skjor­ta. Men bju­der man in dem som tra­kas­se­rar och ho­tar jour­na­lis­ter, som an­ser att li­be­ra­la le­dar­skri­ben­ter är ”sa­tans lands­för­rä­da­re som bör få sma­ka varmt bly”, kan det kan fak­tiskt li­ka gär­na gå käpp­rätt åt sko­gen.

Fri åsikts­bryt­ning i all ära. Men det finns grän­ser. Det sä­ger bå­de la­gen och för­nuf­tet. Så håll grän­sen – för de­mo­kra­tins och press­fri­he­tens skull.

Bild: ULF PALM/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.