SD brå­kar igen

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

Bo Qvist är kri­tisk mot Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas sty­rel­se i Var­berg. Han har sut­tit som kas­sör i två år men nu har de­lar av den lo­ka­la sty­rel­sen bett riks­or­ga­ni­sa­tio­nen att öpp­na ett per­so­nä­ren­de där ute­slut­ning ska ut­re­das.

Brå­ken in­om Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na fort­sät­ter. Nu stor­mar det i Var­bergs­grup­pen. Kas­sö­ren Bo Qvist är öp­pet kri­tisk till hur den lo­ka­la sty­rel­sen ar­be­tar och ska ut­re­das för ute­slut­ning.

I mars rös­ta­des Andreas Fey­mark bort som Hal­lands­ord­fö­ran­de för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Su­san­ne Lar­sen från Halm­stad­kret­sen blev hans ef­ter­trä­da­re. Nu ut­reds hon av par­ti­et ef­ter att in­lägg på hen­nes Fa­ce­book­si­da som vi­sar en islam­fi­ent­lig si­da hos hen­ne.

Stri­dig­he­ter­na fort­sät­ter. En­ligt Bo Qvist hand­lar brå­ket i Var­berg om att fy­ra per­so­ner vill sty­ra och stäl­la. Des­sa är Andreas Fey­mark, Jo­han­na Pal­me­lid och Er­ik Hells­born.

– De skyr inga medel. När vi kom till mö­te­na ha­de tre per­so­ner be­slu­tat allt fö­re mö­tet, sä­ger Bo Qvist.

HAN HAR SUT­TIT som kas­sör i SD Var­berg i två år och är le­da­mot i mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den. För en må­nad sen skrev han på sin Fa­ce­book­si­da att han läm­nar ”SD Var­bergs sand­lå­da”. ”Jag är glad för att vi fick en ny di­strikts­ord­fö­ran­den i Su­san­ne Lar­sen, där vi var ak­tivt del­ak­ti­ga.”

ÄVEN BO QVISTS fru Mo­ni­ca Kunc­kel Qvist som ock­så är med­lem i par­ti­et har skri­vit starkt kri­tis­ka in­lägg på Fa­ce­book. En Sve­ri­ge­de­mo­krat från Stock­holm skrev ett in­lägg om att kri­tik mot sty­ran­de per­so­ner i det eg­na par­ti­et möts av ute­slut­ning. På det­ta kom­men­te­ra­de Mo­ni­ca Kunc­kel Qvist: ”Och nu har även jag och Bos­se Qvist hop­pat av cir­ku­sen... vill in­te va­ra med och täm­ja apor!!”

I SD VAR­BERGS sty­rel­se har det fun­nits fem pos­ter. Ett för­slag la­des om att ut­ö­ka till sju pos­ter. En­ligt Bo Qvist var för­hopp­ning­en att den hop­svet­sa­de kärn­trup­pen in­te skul­le kun­na be­stäm­ma li­ka lätt. Val­be­red­ning­en var oe­nig men för­sla­get gick ige­nom. Det­ta mö­te mås­te gö­ras om ef­tersom ing­en vice ord­fö­ran­de val­des.

– Det fanns ing­en att väl­ja men jag vill in­te kom­men­te­ra de­tal­jer, sä­ger Andreas Fey­mark, grupple­da­re för SD.

EN­LIGT PAR­TI­ETS ORD­FÖ­RAN­DE Er­ik Hells­born kom­mer sty­rel­sen att va­ra sju fram­ö­ver. Han be­rät­tar att den lo­ka­la sty­rel­sen i Var­berg har bett riks­or­ga­ni­sa­tio­nen att öpp­na ett per­so­nä­ren­de kring ut­red­ning om ute­slut­ning av Bo Qvist. Vad an­led­ning­en till det­ta be­slut är vill han in­te sä­ga.

– In­ter­na par­ti­an­ge­lä­gen­he­ter är ing­et jag ut­ta­lar mig i pres­sen om, sä­ger han.

BO QVIST KOM­MER in­te att an­sö­ka om ut­trä­de ur par­ti­et men kom­mer in­te hel­ler att en­ga­ge­ra sig fram­ö­ver.

– Jag kän­ner dem i riks­or­ga­ni­sa­tio­nen bätt­re än vad de i sty­rel­sen i Var­berg gör. Riks­or­ga­ni­sa­tio­nen kom­mer in­te att gö­ra nå­got åt det. Men jag ski­ter i det. SD i Var­berg är in­te myc­ket att ha, sä­ger Bo Qvist.

Han kom­mer att ha kvar sin plats i mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den man­dat­pe­ri­o­den ut men kom­mer in­te att gå på någ­ra mö­ten.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON/ARKIV

SD-BRÅK. Bo Qvist är kri­tisk mot lo­ka­la Sd-par­ti­sty­rel­sen i Var­berg. Han ho­tas nu av ute­slut­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.