Sö­ker spår från and­ra brän­der

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

I sitt ut­red­nings­ar­be­te rö­ran­de bran­den på Åke­ri­vä­gen un­der­sö­ker po­li­sen kopp­ling­ar till fle­ra and­ra brän­der. Bland an­nat hand­lar det om brän­der i Kungälv och Halm­stad.

”Hos Ros­sing får man en chans och skö­ter man sig in­te får man gå, han är gans­ka hård”

MAR­KUS JOSEFSSON vd, Fal­ken­bergs Trans­port

Bran­den på Åka­re­vä­gen kan ha va­rit ett för­sök att ska­da ett visst fö­re­tag. Det är ett av fle­ra spår som po­li­sen un­der­sö­ker.

Kan det fin­nas kopp­ling­ar mel­lan de bå­da brän­der­na i Falkenberg och två brän­der i Halm­stad och Kungälv? Det är en te­o­ri som po­li­sen i Falkenberg un­der­sö­ker just nu.

– Det är väl all­mänt känt att det finns kopp­ling­ar till fle­ra brän­der. Det är sam­ma fö­re­tag som va­rit re­pre­sen­te­rat på mer än ett stäl­le, sä­ger Ce­ci­lia Bergsten, chef vid ro­teln för grova brott i Falkenberg, som in­te vill pre­ci­se­ra vil­ket fö­re­tag det hand­lar om.

– DET ÄR en av upp­gif­ter­na som vi job­bar med men vi mås­te verk­li­gen styr­ka att det finns kopp­ling­ar in­nan vi går vi­da­re.

Fal­ken­bergs Trans­port drab­ba­des i bå­da brän­der­na i Falkenberg men lyc­ka­des räd­da samt­li­ga last­bi­lar för­u­tom två på Gju­te­ri­vä­gen och Åka­re­vä­gen.

FÖ­RE­TA­GET IN­GÅR I kon­cer­nen Ros­sing­grup­pen som un­der de se­nas­te åren fun­nits på fle­ra in­du­stri­fas­tig­he­ter som brun­nit, vil­ket SVT Hal­land var först att rap­por­te­ra om.

Dels hand­lar det om en in­du­stri­fas­tig­het i Halm­stad där Ros­sings åke­ri och lo­gistik hyr lo­ka­ler. Dess­utom har det brun­nit två gång­er på en last­bils­verk­stad i Kungälv där kon­cer­nens dot­ter­bo­lag Nordic Trans­port ha­de last­bi­lar par­ke­ra­de.

– Men jag tror in­te alls att det har med Ros­sing att gö­ra. Förs­ta bran­den vet man ju vem det är och han sit­ter bakom lås och bom, sä­ger Mar­kus Josefsson, vd på Fal­ken­bergs Trans­port.

– Brand num­mer två tror jag in­te hel­ler på, be­vis­li­gen har bran­den in­te bör­jat i Ros­sings lo­ka­ler. Det var läng­re ner i byggnaden det bör­ja­de.

Dä­re­mot er­kän­ner Mar­kus Josefsson att Ros­sing­grup­pens vd, Jacob Ros­sing, kan ha en del per­so­ner som in­te upp­skat­tar hans ar­bets­sätt.

– Al­la som job­bar med last­bi­lar och fått spar­ken från Ros­sing vill ju tro att det är mot ho­nom det är rik­tat. Hos Ros­sing får man en chans och skö­ter man sig in­te får man gå, han är gans­ka hård, sä­ger Mar­kus Josefsson.

JACOB ROS­SING ME­NAR dock att det in­te finns nå­gon hot­bild mot fö­re­ta­get:

”Vi ser ing­en an­led­ning till att det finns nå­gon över­häng­an­de hot­bild kring vår kon­cern. Vi har inga ovän­ner och vi ser ing­en rim­lig kau­sa­li­tet bakom det­ta och vi har in­te mot­ta­git någ­ra hot”, skri­ver han i ett mejl till SVT Hal­land.

FÖR ÖV­RIGT AR­BE­TAR po­li­sen vi­da­re med ut­red­ning­en och and­ra spår.

– Vi käm­par på med vårt mö­do­sam­ma ar­be­te. Vi gör vårt yt­ters­ta för att få fram in­for­ma­tion, sä­ger Ce­ci­lia Bergsten och fort­sät­ter:

– Men det kom­mer att ta lång tid. Vi har inga ka­non­bra för­ut­sätt­ning­ar när det gäl­ler de tek­nis­ka spå­ren, de brann ju upp. Vi får för­li­ta oss till för­hör och vitt­nen. Har ni fått in tips från all­män­he­ten?

– Ja, det har kom­mit in en del tips men det är li­te för ti­digt att sva­ra på vad de ger, sä­ger Ce­ci­lia Bergsten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.