Sam­tals­te­ra­pi på agen­dan i Sotji

Hallands Nyheter - - Ledare - MATHIAS GRIMPE Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

När Mer­kel och Pu­tin möts i rys­ka Sotji finns det egent­li­gen ba­ra en sak på agen­dan – Ukrai­na. In­tres­se finns dock att åter få igång han­dels­för­bin­del­ser­na. Men ba­ra om re­la­tio­nen ti­nas upp. Trumps pre­si­dent­skap har in­ne­bu­rit bå­de upp- och ned­gång­ar i stö­det till Pu­tin och Ryss­land. Men de bäg­ge le­dar­na har än­nu in­te träf­fats. Tysklands för­bunds­kans­ler har dä­re­mot träf­fat dem bäg­ge. Och även om re­sul­ta­ten av des­sa mö­ten va­rit långt från fram­gångs­ri­ka, in­ne­har allt jämt Mer­kel en pon­dus få kan mä­ta sig med.

DET ÄR DET­TA som gör att hon är pre­cis rätt per­son som nu åter­ak­tu­a­li­se­rar Ukrainafrå­gan. Ing­en an­nan eu­ro­pe­isk po­li­ti­ker ha­de ens kun­nat få nå­gorlun­da ge­hör hos Pu­tin. Och även om Mer­kel in­te är nå­gon Ger­hard Schrö­der, tysk fö­re det­ta so­ci­al­de­mo­kra­tisk för­bunds­kans­ler och lob­by­ist samt nä­ra vän till Pu­tin, hy­ser den rys­ke pre­si­den­ten stor re­spekt för för­bunds­kans­lern. Stra­te­giskt sett är tid­punk­ten även klokt ut­vald från rysk si­da att träf­fa Mer­kel.

EU:S SANK­TIO­NER MOT Ryss­land an­sågs va­ra det en­da uni­o­nen kun­de an­vän­da sig av för att på­ver­ka Pu­tin. Mest ver­kar dock re­la­tio­ner­na mel­lan Tyskland och Ryss­land ha ta­git stryk. Om Pu­tin spe­lar kor­ten rik­tigt väl kom­mer han yt­terst välin­for­me­rad till G20-mö­tet i tys­ka Ham­burg i ju­li där även Do­nald Trump ska när­va­ra. Kanske in­ser Pu­tin all­va­ret i re­la­tio­nen med Mer­kel. Hen­nes på­ver­kans­kraft in­om EU bor­de han va­ra fullt med­ve­ten om, men det åter­står än­då att se om han in­ser hur vik­tigt det är för för­bunds­kans­lern att över­ens­kom­mel­sen om ett va­pen­stil­le­stånd som togs i vitrys­ka Minsk, hedras. Mer­kel fick ut­stå myc­ket ne­ga­tivt ef­teråt då de rysstöd­da se­pa­ra­tis­ter­na ostraf­fat kun­de fort­sät­ta stri­dan­det. Re­san till Ryss­land var länge oviss, men en av för­kla­ring­ar­na bakom att den nu bli­vit av, är att Mer­kel be­hö­ver sy­na Pu­tins stra­te­gi gäl­lan­de Trump.

PU­TINS ÅTERINTÅG PÅ den in­ter­na­tio­nel­la are­nan har kostat lan­det enormt. In­te minst Ukrai­na har va­rit ett kost­samt ka­pi­tel i rysk nu­ti­da histo­ria, även de mi­li­tä­ra in­sat­ser­na i Sy­ri­en har drä­ne­rat den rys­ka eko­no­min av­se­värt. Och den rys­ka eko­no­min är långt ifrån på upp­åt­gå­en­de. Dä­re­mot är in­ve­ste­rings­be­ho­vet enormt och det kom­mer även öka i stor­lek. Mer­kel är myc­ket med­ve­ten om det­ta och sägs en­ligt tys­ka re­ge­rings­käl­lor (Die Welt 2/5) va­ra be­redd att hål­la ut en väl­be­höv­lig hand åt Pu­tin.

MÖ­TEN MEL­LAN MER­KEL och Pu­tin är egent­li­gen en stu­die i makt­ut­öv­ning. De blir säl­lan som nå­gon tänkt sig. Bäg­ge är star­ka stra­te­ger som in­te vi­ker sig för någ­ra van­li­ga fin­ter. Det är ock­så det­ta som gör des­sa mö­ten så svå­ra. Ing­en av dem vill visa sig svag. Även om det är just ett öm­se­si­digt ytt­ran­de av svag­het som skul­le be­hö­vas för att öpp­na upp och stär­ka den tysk-rys­ka re­la­tio­nen. Mö­tet blir där­för nå­got av ett te­ra­pi­sam­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.