Per Svens­son (S)lar­var med fak­ta

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FALKENBERG. Cen­ter­par­ti­et står för en grön till­växt­främ­jan­de po­li­tik över he­la lan­det och re­sul­ta­tet syns tyd­ligt i Falkenberg i form av en väl ut­byggd kom­mu­nal ser­vice i he­la kom­mu­nen. För att lyc­kas med det­ta krävs en tål­mo­dig och ge­nom­tänkt po­li­tik och det räc­ker in­te med lös­ryckt pro­pa­gan­da ut­an bot­ten som jag of­ta upp­le­ver Per Svens­sons ar­gu­men­ta­tion.

Fal­ken­bergs kom­mun är i dag en av få själv­för­sör­jan­de kom­mu­ner i Sve­ri­ge när det gäl­ler för­ny­bar ener­gi. Den­na po­li­tik är nå­got vi job­bat hårt med och mesta­dels har vi ge­nom åren ock­så fått stöd av So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Men det var ty­värr en ti­di­ga­re ge­ne­ra­tion sos­sar än den Per Svens­son fö­re­trä­der. När vi ihop med nä­rings­li­vet för­sök­te byg­ga Sve­ri­ges störs­ta so­le­ner­gi­an­lägg­ning val­de istäl­let So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att sä­ga nej. Ni gav ock­så kal­la han­den till den vät­gassta­tion som vi in­lett ett sam­ar­be­te kring och i bå­da fal­len är vi över­ty­ga­de om att det yt­ter­li­ga­re skul­le sät­ta Falkenberg på kar­tan.

FALKENBERG ÄR EN ar­range­mangs­kom­mun vil­ket är vik­tigt för vårt nä­rings­liv och ska­par många jobb. Vi har där­för byggt upp en or­ga­ni­sa­tion för till­stånd så att ar­ran­gö­rer vet var och hur man sö­ker och vad som gäl­ler. För Cen­ter­par­ti­ets del byg­ger vi se­dan vå­ra be­slut på fak­ta och vi in­vän­tar des­sa in­nan vi sät­ter ner fo­ten. Cen­ter­par­ti­et har ock­så dis­ku­te­rat ra­cing­täv­ling­en på stran­den på ett full­mäk­ti­ge­grupp­mö­te och vi skic­ka­de då med vå­ra le­da­mö­ter att mil­jöfrå­gan var vik­tig att ta hän­syn till. När de sen har ta­git till sig oli­ka fak­ta och just mil­jö­in­stan­ser­na sä­ger ja till pro­jek­tet då li­tar vi på vå­ra le­da­mö­ter. De so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka le­da­mö­ter­na i kul­tur- och fri­tids­nämn­den gjor­de ju på sam­ma sätt och sa där­för ock­så ja när fak­ta låg på bor­det.

NÄR DET GÄL­LER lands­bygds­sko­lor­na så far Per Svens­son med osan­ning. Det var tjäns­te­män­nen som fö­reslog ned­lägg­ning me­dan Cen­ter­par­ti­ets be­slut blev att al­la sko­lor skall va­ra kvar. Men även i det­ta fall in­vän­ta­de vi den ut­red­ning som al­la par­ti­er ställt sig bakom att ta fram, in­nan vi fat­ta­de vårt be­slut. Vi vill sat­sa på lands­byg­den och ha kvar vå­ra sko­lor men det räc­ker in­te att ba­ra be­dri­va en skol­kra­mar-po­li­tik ut­an in­ne­håll. För att vi lång­sik­tigt ska kun­na ha sko­lor­na kvar mås­te vi få fler män­ni­skor och gär­na barn­fa­mil­jer att flyt­ta till vå­ra mind­re or­ter och bo­sät­ta sig där. Vi vill där­för att Fa­bo och and­ra bo­stads­bo­lag ska byg­ga mer på lands­byg­den och att vi ska ha en ge­ne­rö­sa­re till­stånds­giv­ning när det gäl­ler bygg­lov vid t ex at­trak­ti­va sjö­nä­ra bo­en­den. Det är så här lands­byg­den kan växa och vi kan hål­la kvar vår ser­vice där. Även här dri­ver So­ci­al­de­mo­kra­ter­na en helt an­nan po­li­tik vil­ken sna­ra­re ris­ke­rar att ska­pa ett tu­de­lat Falkenberg. När vi t ex ny­li­gen dis­ku­te­ra­de plan­frå­gor för söd­ra kom­mun­de­len drev S ige­nom ett be­slut som in­ne­bär stopp för bo­stads­bygg­na­tion väs­ter om mo­tor­vä­gen i mind­re or­ter som Ugg­larp och Långa­sand.

CEN­TER­PAR­TI­ET ÄR ETT le­dan­de och an­svars­ta­gan­de par­ti som in­te kan skju­ta från höf­ten som op­po­si­tio­nen gör. För att vår kom­mun ska fun­ge­ra och va­ra at­trak­tiv mås­te vi ha ord­ning och re­da och be­slut fat­ta­de på fak­ta och evi­dens men själv­klart ock­så med en po­li­tis­ka idé som grund. Nä­rings­liv, ar­ran­gö­rer, kom­mu­nan­ställ­da, för­e­nings­liv och en­skil­da mås­te kun­na för­stå vad som gäl­ler för att vi ska kun­na öka tilli­ten.

Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son (C) kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

GRÖN PO­LI­TIK. Cen­ter­par­ti­et står för en grön till­växt­främ­jan­de po­li­tik över he­la lan­det och re­sul­ta­tet syns tyd­ligt i Falkenberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.