Att sli­ra på san­ning­en ett de­mo­kra­tiskt hot

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAK­TA. Vad är rätt fak­ta? Och vem kan av­gö­ra vad som är sant och vad som är osant? Det är in­te lätt.

För när per­so­ner som Trump ifrå­ga­sät­ter fak­ta har man ett tyd­ligt syf­te. Man vill in­te ac­cep­te­ra det som går emot de­ras eg­na upp­fatt­ning­ar. Man häv­dar i stäl­let att jag har rätt och and­ra lju­ger, och man kan även se det bland oli­ka saj­ter på nä­tet som ex­em­pel av­pix­lat. Och det blir allt­mer ett be­grepp som al­ter­na­ti­va fak­ta och fak­ta­re­sistens, där det även finns fors­kar­stu­di­er som vi­sar att många som väl­jer al­ter­na­ti­va fak­ta in­te änd­rar sig när de får ny in­for­ma­tion.

De fles­ta av oss tycker nog att det ver­kar kor­kat, att in­te vil­ja lyss­na och lä­ra sig nya sa­ker. Men det som gör det än svå­ra­re att för­stå är de som väl­jer att tro på al­ter­na­tiv fak­ta, att för­ne­ka el­ler för­vand­la fak­ta. För det är di­rekt far­ligt att li­ta på det vi lä­ser, lyss­nar på, föl­jer på so­ci­a­la me­di­er el­ler hör på stan ut­an att över­hu­vud­ta­get va­ra kri­tisk, och vå­ga ifrå­ga­sät­ta in­for­ma­tion.

För de som med­ve­tet spri­der in­for­ma­tion som är fel­ak­tig har ba­ra ett syf­te, att gö­ra det svårt för män­ni­skor att fun­ge­ra på ett bra sätt i sam­häl­let, och det gyn­nar en­dast de som vill skaf­fa sig makt vil­ket är ett hot mot de­mo­kra­tin. För fak­ta som an­vänds på rätt sätt är en vik­tig del för att stär­ka de­mo­kra­tin.

Niclas Er­lands­son (L)

re­gi­on­po­li­ti­ker, Falkenberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.