Tåg­tun­neln i Var­berg ett risk­pro­jekt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Ing­e­gerd Al­sin Hjal­mars­son

VAR­BERG. Mi­na far­hå­gor har be­san­nats. Trots all­män­he­tens in­säll­ning till tun­nel­pro­jek­tet ver­kar tun­nel­fö­re­språ­kar­na in­te hör­sam­ma de ar­gu­ment som nu vi­sar sig till al­la de­lar bli­vit fak­ta.

Tis­da­gens (25/4) olyc­ka på järn­vägs­spå­ren kun­de fått ett mer om­fat­tan­de för­lopp om in­te lok­fö­ra­ren bli­vit in­for­me­rad om att sän­ka has­tig­he­ten.

Las­ten vid olycks­till­fäl­let be­stod av frä­tan­de lut. Lyck­ligt­vis sked­de ing­et läc­kage ut i när­om­rå­det.

Olyc­kan kan för­hopp­nings­vis få de an­sva­ri­ga för tun­nel­pro­jek­tet att in­se ris­ker­na med far­ligt gods på vå­ra järn­vä­gar. Tun­nel­pro­jek­tet blir allt­mer en be­last­ning för de an­sva­ri­ga. Bå­de ur sä­ker­het­s­och mil­jö­per­spek­tiv bör där­för he­la pro­jek­tet ifrå­ga­sät­tas. Al­ter­na­ti­va lös­ning­ar mås­te till­gri­pas för att an­läg­ga dub­bel­spå­ren ovan jord. De kost­na­der som tun­nel­pro­jek­tet kostat är ir­re­le­vant i sam­man­hang­et.

Sä­ker­hets­a­spek­ten på vå­ra järn­vä­gar mås­te pri­o­ri­te­ras för tågre­se­nä­rer och mil­jö. Tun­ne­lal­ter­na­ti­vet är där­för det säms­ta tänkt­ba­ra och ett verk­ligt risk­pro­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.