Fak­ta: Ti­di­ga­re bråk

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Andreas Fey­mark, ti­di­ga­re ord­fö­ran­de för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Hal­land, an­såg att det fanns bris­ter i kal­lel­sen till SD Fal­ken­bergs års­mö­te den 21 ja­nu­a­ri, bland an­nat vad gäl­ler ute­bli­ven eko­no­misk re­do­vis­ning och re­vi­sions­rap­port. Han be­gär­de där­för att års­mö­tet skul­le ogil­tig­för­kla­ras. Men han fick in­te med sig he­la di­strik­tets sty­rel­se. * Un­der Hal­lands­di­strik­tets års­mö­te för­lo­ra­de Andreas Fey­mark ord­fö­ran­de­pos­ten till Su­san­ne Lar­sen från Halm­stad­kret­sen. Om­röst­ning­en gav röst­siff­ror­na 63-48 till Lar­sens för­del. * Jo­han­na Pal­me­lid var ti­di­ga­re med­lem i Mo­de­ra­ter­na och satt som er­sät­ta­re i so­ci­al­nämn­den. I no­vem­ber 2015 blev hon om­bedd att läm­na par­ti­et ef­ter att full­mäk­ti­ge­grup­pen upp­gett att de in­te ha­de nå­got för­tro­en­de för hen­ne. Hon gick då med i Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.