Ing­et ge­hör för kla­gan mot byg­ge

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Kom­mu­nen har gjort rätt när den änd­rat de­talj­pla­nen så att det gu­la hu­set i Söd­ra Vil­las­ta­den kan ri­vas och er­sät­tas av ett nytt stör­re hus. Det­ta en­ligt mark- och mil­jö­dom­sto­len.

Mag­nus An­ders­son vill ri­va det gu­la hu­set där Ro­sen­freds­ga­tan mö­ter Västra Vall­ga­tan och er­sät­ta det med ett nytt stör­re hus. Bygg­nads­nämn­den har ta­git fram och god­känt en ny de­talj­plan för fas­tig­he­ten, som he­ter Sö­der­port 6, som ska gö­ra det möj­ligt.

EN MAN SOM äger en fas­tig­het i när­he­ten över­kla­ga­de de­talj­pla­nen till läns­sty­rel­sen, men den gick på kom­mu­nens lin­je. Man­nen över­kla­ga­de det be­slu­tet till Mark- och mil­jö­dom­sto­len i Vä­ners­borg men även den går på kom­mu­nens lin­je.

Man­nen tycker att den fö­re­slag­na bygg­na­tio­nen bry­ter mot kom­mu­nens eg­na be­va­ran­de­do­ku­ment och att det fö­re­slag­na nya hu­set blir för högt och stort och in­te smäl­ter in i den övri­ga be­byg­gel­sen. Han tar stöd i Plan- och bygg­la­gen i sin ar­gu­men­ta­tion.

MARK- OCH MIL­JÖ­DOM­STO­LEN an­ser dock in­te att den nya de­talj­pla­nen bry­ter mot la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.