Bö­ter för hopp från världs­arv

Hallands Nyheter - - Varberg - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

Ett fall­skärms­hopp från en ra­di­o­mast vid Gri­me­ton blev dy­ra­re än 44-åring­en ha­de tänkt sig. Nu döms han för ola­ga in­trång.

Man­nen som är bo­satt i Gö­te­borg häv­da­de in­för Var­bergs tings­rätt att han var en er­fa­ren fall­skärms­hop­pa­re. Han er­kän­de ut­an om­svep att han klätt­rat upp i ra­di­o­mas­ten längs ett av be­nen för att se­dan hop­pa där­i­från. ”Det är en pas­sion”, med­de­la­de han rät­ten om hop­pet som ge­nom­för­des i mit­ten av no­vem­ber för­ra året. Vid till­fäl­let greps även ett an­tal and­ra per­so­ner på om­rå­det som ha­de sam­ma ären­de, dock in­nan de hann hop­pa.

VAD 44-ÅRING­EN DÄ­RE­MOT in­te er­kän­de var ola­ga in­trång. Han klätt­ra­de ald­rig över någ­ra stäng­sel och såg in­te hel­ler någ­ra för­buds­skyl­tar, me­na­de han.

Tings­rät­ten an­såg dock att även om in­te mas­tens ben var bakom stäng­sel så bor­de det ha stått klart för fall­skärm­sen­tu­si­as­ten att det är för­bju­det att klätt­ra i mas­ten. Man­nen döm­des så­le­des för ola­ga in­trång till 1 500 kro­nor i dags­bö­ter.

Ra­di­osta­tio­nen i Gri­me­ton står se­dan 2004 på Une­scos lis­ta över världs­arv. De sex an­tenn­tor­nen är 127 me­ter höga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.