Flyk­ting­ar­na är dagens ny­byg­ga­re i Hal­land

FOLKHÖGSKOLESPÅRET: ENSAMKOMMANDE LÄ­SER IN GYMNASIEKOMPETENS

Hallands Nyheter - - Nyheter - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

Up­pe på en kul­le som vet­ter ut mot Katte­gatt lig­ger Löf­ta­da­lens folk­hög­sko­la. Det är ett stort om­rå­de på 7 000 kvadrat­me­ter.

Sko­lan är om­gi­ven av gräs­plät­tar och skog men sik­ten mot stran­den, ba­ra hund­ra­ta­let me­ter från sko­lan, skyms i dag av tät dim­ma.

In­ne i sko­lan är sy­nen desto kla­ra­re och stäm­ning­en upp­slup­pen. Folk räk­nar mat­te, sam­ta­lar med varand­ra el­ler tar sig en kaf­fe.

På sko­lan finns pro­jek­tet folkhögskolespåret. På det har ensamkommande flyk­ting­ar möj­lig­het att lä­sa in svensk grund­sko­le- och el­ler gymnasiekompetens och snabbt lä­ra sig svens­ka.

PROJEKTLEDAREN Kristi­na Wik hål­ler till vid ex­pe­di­tio­nen men vi­sar till­sam­mans med rek­torn Mi­chael Deub­ler vägen mot den rym­li­ga mat­sa­len.

– Vi kal­lar det in­te för folkhögskolespåret ut­an för ny­byg­gar­na. Vi hop­pas att de här ung­do­mar­na ska va­ra med och byg­ga det nya Sve­ri­ge, sä­ger Kristi­na Wik.

I pro­jek­tet ”ny­byg­gar­na” går det just nu nio ele­ver, al­la ensamkommande, men det finns sex plat­ser kvar. Rek­torn Mi­chael Deub­ler tror att det finns två an­led­ning­ar till att pro­jek­tet in­te rik­tigt når ut.

– Dels tror jag det be­ror på okun­skap, man vet in­te rik­tigt vad det­ta är och dels är det en lång pro­cess. Det mås­te för­ank­ras med po­li­ti­ker­na och myn­dig­he­ter­na, sä­ger Mi­chael Deub­ler. Kan ni bli bätt­re på att mark­nads­fö­ra er?

– Vi kan bli myc­ket bätt­re, skrat­tar Kristi­na Wik. Men det byg­ger myc­ket på per­son­kon­takt mel­lan oss, kom­mu­nen och Mi­gra­tions­ver­ket, och där är det myc­ket som ska sam­spe­la.

Runt om i Sve­ri­ge har kom­mu­ner pro­blem med att ge ensamkommande flyk­ting­ar bo­en­de och un­der­vis­ning. På Löf­ta­da­lens folk­hög­sko­la finns det plat­ser över.

DE ME­NAR BÅ­DA att det finns sto­ra för­de­lar med folk­hög­sko­lan, bå­de när det kom­mer till in­teg­ra­tion och att häm­ta upp de ele­ver som ha­de det tufft i grund­sko­lan.

– Man kan sä­ga att vi är bra på det sko­lor­na in­te är bra på, och tvärtom. Vil­ket är in­te så kons­tigt, vi har re­sur­ser som de in­te har, till ex­em­pel är den störs­ta grup­pen

ele­ver här är en­dast 15 styc­ken, be­rät­tar han.

Ab­dul Sa­ro och Ban­gin Has­san är mitt up­pe i mat­te­lek­tio­nen. Den vi­ta tav­lan är ner­klad­dad med pro­cent­sat­ser.

– Men ni stör in­te, det är skönt med en li­ten pa­us, skrat­tar 20-åri­ge Ban­gin Has­san. Hur har ni det här?

– Det är jät­te­bra här, li­vet går med män­ni­skor och här är man ald­rig en­sam, sä­ger Ban­gin Has­san.

Han är upp­vux­en i den ira­kis­ka de­len av Kur­dis­tan.

Ab­dul Sa­ro är från Sy­ri­en och det nu­me­ra sön­der­bom­ba­de Alep­po. 19-åri­ge Ab­dul be­rät­tar om när stri­der­na bör­ja­de och han såg flyg­pla­nen kom­ma gli­dan­de in.

– Det var jät­te­hemskt, ges­ti­ku­le­rar han. Jag hör­de folk som ska­da­des och såg pla­nen fly­ga för­bi min bal­kong.

VI GÅR MOT Ab­duls rum, där är det snyggt och pryd­ligt, de­o­do­ran­ter­na upp­ra­da­de bred­vid säng­en.

Hans vän Bengin be­rät­tar om sin färd till Sve­ri­ge. Den in­led­des med en sju da­gars vand­ring från Irak över grän­sen till Tur­ki­et. Från Tur­ki­et fort­sat­te re­san se­dan till Bul­ga­ri­en. Där satt han se­dan en tid i fäng­el­se ef­tersom han sak­na­de gil­ti­ga Id-hand­ling­ar. Han le­ver un­der osä­ker­het. Han är den en­da av dem som in­te fått up­pe­hålls­till­stånd.

– Jag har ing­en kon­takt med min fa­milj, när vi flyd­de skilj­des vi åt och gick åt varsitt håll. Jag kan verk­li­gen sak­na dem men jag tar dag för dag.

Om han får stan­na kvar skul­le han vil­ja job­ba på sko­lan. De är hans nya fa­milj.

DE BÅ­DA TRIVS väl­digt bra och be­rät­tar att det all­ra bäs­ta är att de he­la tiden mås­te pra­ta svens­ka, vil­ket gör att de lär sig fort.

– Al­la ny­byg­gar­na pra­tar oli­ka språk så där­för mås­te vi pra­ta svens­ka med varand­ra he­la tiden och vi får hjälp av lä­rar­na dyg­net runt, sä­ger Bengin. Ab­dul tilläg­ger: – Det vik­ti­gas­te är att vi re­spek­te­rar varand­ra och är snäl­la mot varand­ra, då blir det bra.

Det är dags att ta far­väl och de vi­sar vägen ut.

– Kom hit nå­gon dag, sä­ger de. Vi har bil­jard, gym, allt möj­ligt.

De går mot mat­sa­len, där det dof­tar av stekt fläsk och ragg­munk.

FRÅN SY­RI­EN. Det var en lång väg hit men nu är Ab­dul Sa­ro i sä­ker­het i Sve­ri­ge. ”Min dröm är att bli ar­ki­tekt, be­rät­tar han”.

Bild: MARTIN ER­LANDS­SON

Bild: MARTIN ER­LANDS­SON

LED­NING­EN. Rek­torn Mi­chael Deub­ler och projektledaren Kristi­na Wik be­rät­tar om det så kal­la­de Folkhögskolespåret.

Bild: MARTIN ER­LANDS­SON

MATEMATIK. Just nu är det pro­cent på sche­mat. Hab­tom Br­ha­ne och Petros Tewel­de, bå­da föd­da i Eri­trea, övar mat­te med lä­ra­ren Ma­rie Höglund.

Bild: MARTIN ER­LANDS­SON

LUNCH. I dag la­gar Lot­ta Lin­de och de tre and­ra koc­kar­na bland an­nat ragg­munk och stekt fläsk åt ele­ver­na på Löf­ta­da­lens folk­hög­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.