Fort­sat­ta för­se­ning­ar i tåg­tra­fi­ken

Hallands Nyheter - - Nyheter - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

Ar­be­tet med att re­pa­re­ra ska­dor­na ef­ter för­ra vec­kans gods­tågso­lyc­ka i nor­ra Var­berg bör­jar bli fär­digt. Men det är fort­fa­ran­de många som är drab­ba­de av för­se­ning­ar och in­ställ­da av­gång­ar. – Vi har svårt att kom­mu­ni­ce­ra till vå­ra re­se­nä­rer, sä­ger Hal­lands­tra­fi­ken.

En vec­ka har gått se­dan ett gods­tåg spå­ra­de ur vid Get­terö­bron i nor­ra Var­berg, och många re­se­nä­rer på­ver­kas fort­fa­ran­de av för­se­ning­ar.

– Från Halm­stad till Gö­te­borg räk­nar vi med upp till en kvarts för­se­ning­ar, sä­ger Andreas Almquist, vd för Hal­lands­tra­fi­ken.

PÅ HALLANDSTRAFIKENS hem­si­da står tåg­ti­der­na lis­ta­de som van­ligt, men med ett li­tet röd­mar­ke­rat ”i” bred­vid sig. Där står det att ”vis­sa tåg helt el­ler del­vis ställs in 2-3 maj.” Si­dan upp­da­te­ra­des se­nast den 30:e april.

– Vi är med­vet­na om att det är li­te svårt att få exakt in­for­ma­tion på vår hem­si­da. Var­för?

– Det är en ut­ma­ning att pla­ne­ra om tra­fi­ken och se­dan gö­ra om det till da­ta. När det går så­här fort är har vi svårt att kom­mu­ni­ce­ra till vå­ra re­se­nä­rer.

”Vi kan in­te ha an­nat än kort fram­för­håll­ning” ANDREAS ALMQUIST vd, Hal­lands­tra­fi­ken

DET TRAFIKLÄGE SOM rå­der kom­mer att gäl­la även i dag, en­ligt Andreas Almquist. Och tors­da­gen den 4:e maj ska den nya väx­eln va­ra klar och tå­gen ska då kun­na gå som van­ligt, fast med re­du­ce­rad has­tig­het.

– Det är pro­gno­sen vi har fått från Tra­fik­ver­ket. Men det är svårt att ve­ta exakt hur lä­get i tra­fi­ken kom­mer se ut ef­ter i mor­gon. Vi kan in­te ha an­nat än kort fram­för­håll­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.