I dag in­leds rät­te­gång­en om Al­bins död

Hallands Nyheter - - Nyheter - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hn.se

I dag bör­jar rät­te­gång­en mot 20-åring­en som dö­da­de Al­bin Ei­nar­sen i maj 2014. Men det drö­jer till näs­ta vec­ka in­nan han själv får chan­sen att be­rät­ta in­gå­en­de om vad det var som hän­de.

Hu­vud­för­hand­ling­en är pla­ne­rad att hål­la på i fy­ra da­gar. 20-åring­en är åta­lad för mord, men an­ser att han i stäl­let ska dö­mas för vål­lan­de till an­nans död och grov miss­han­del.

När rät­te­gång­en in­leds kom­mer åkla­ga­ren att be­hö­va fle­ra tim­mar för att gå ige­nom he­la det ma­te­ri­al som po­li­sens ut­re­da­re kom­mit fram till.

NÅG­RA AV DE vik­ti­gas­te de­tal­jer­na blir att visa för rät­tens le­da­mö­ter att 20-åring­en in­för fle­ra per­so­ner ut­ta­lat sig starkt kri­tiskt mot Al­bin, att han va­rit så arg att han slu­ta­de um­gås med Al­bin och att han ef­teråt för­kla­ra­de för en per­son i sin be­kant­skaps­krets att den­ne ald­rig mer skul­le be­hö­va mö­ta Al­bin.

Un­der förs­ta rät­te­gångs­da­gen kom­mer Al­bins mam­ma, Malin Ei­nar­sen, att vitt­na och när rät­te­gång­en fort­sät­ter på mån­dag i näs­ta vec­ka räk­nar åkla­ga­ren med att be­hö­va tre tim­mar till för­hö­ret med 20-åring­en.

Un­der rät­te­gång­ens tred­je för­hand­lings­dag, först den 17 maj, får de per­so­ner som läm­na­de helt av­gö­ran­de vitt­nes­mål möj­lig­het att be­rät­ta för rät­ten om vad de vet om hän­del­sen i skogs­par­ti­et i Fren­narp, nat­ten till den 10 maj för tre år se­dan.

TVÅ AV DEM har bu­rit på hem­lig­he­ten länge, den tred­je läm­na­de så av­gö­ran­de upp­gif­ter till po­li­sen att 20-åring­en häm­ta­des till för­hör i ja­nu­a­ri i år.

Rät­te­gång­en av­slu­tas med slut­plä­de­ring­ar fre­da­gen den 19 maj.

Bild: PO­LI­SEN

FY­RA DA­GAR. Rät­te­gång­en mot 20-åring­en som miss­tänks ha dö­dat Al­bin på­går fram till den 19 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.