Åta­lad kvin­na vill ha till­ba­ka all sprit

Hallands Nyheter - - Nyheter - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hn.se

Halm­stad­kvin­nan ha­de 50 flak öl, 50 li­ter sprit och 90 li­ter vin när tul­len räk­na­de ige­nom bus­sens last. ”Eget bruk, vi skul­le gif­ta oss” för­kla­rar hon mäng­der­na.

38-åring­en kom över Öresunds­bron i no­vem­ber 2015 till­sam­mans med 15 and­ra per­so­ner i en buss. He­la säll­ska­pet ha­de va­rit på kort vi­sit i Tyskland, det kluc­ka­de re­jält om bus­sen när tul­lar­na vin­ka­de in den för kon­troll.

HALM­STAD­KVIN­NAN VISS­TE vad som vän­ta­de. Tul­lens ut­red­ning vi­sar att hon gjort sam­ma sorts re­sa åt­minsto­ne tre gång­er ti­di­ga­re, al­la gång­er­na har det rört sig om un­ge­fär li­ka sto­ra mäng­der al­ko­hol.

De förs­ta gång­er­na angav hon eget bruk och att man skul­le ha fest. Den här gång­en var mer de­tal­je­rad och skrev ock­så ”gif­ter­mål”.

MEN NÄR TUL­LAR­NA kon­tak­ta­de an­hö­ri­ga vi­sa­de det sig att man in­te bo­kat nå­gon lo­kal att fi­ra det stun­dan­de gif­ter­må­let i. Fes­ten var pla­ne­rad till hel­gen ef­ter gri­pan­det.

Nå­gon fest­mat var in­te hel­ler pla­ne­rad. En över­sätt­ning av ett sms vi­sa­de dess­utom att hon upp­ma­na­de en be­kant att upp­ge att kvin­nan skul­le gif­ta sig om nå­gon frå­ga­de. Om­stän­dig­he­ter­na var så pass all­var­li­ga att det slut­li­gen led­de till åtal för smugg­ling.

VID RÄT­TE­GÅNG­EN FICK kvin­nan hjälp av sin ad­vo­kat att be­skri­va att mäng­den al­ko­hol myc­ket väl kun­de ha va­rit av­sedd för en så­dan fest som de pla­ne­ra­de, och blev det nå­got över skul­le det gå åt vid and­ra sam­man­koms­ter.

Dess­utom vi­sa­de det sig att över­sätt­ning­en kun­de gö­ras an­norlun­da, då fick hen­nes sms en tyd­li­ga­re ka­rak­tär av in­bju­dan, in­te som det först tol­ka­des: en upp­ma­ning att stöd­ja en på­hit­tad histo­ria. Halm­stad­kvin­nan lyf­te ock­så fram det fak­tum att hon in­te kän­de till re­gel­ver­ket att hon var skyl­dig att an­mä­la in­för­seln av al­ko­ho­len.

ÅKLA­GA­REN AN­SER IN­TE att det be­hövs ett fri­hets­be­rö­van­de straff, trots att straff­vär­det mot­sva­rar två må­na­ders fäng­el­se och yr­kar i stäl­let på vill­kor­lig dom för­e­nad med sam­hälls­tjänst. Kvin­nans ad­vo­kat an­ser att rät­ten ska fria hen­ne och att hon ska få till­ba­ka all al­ko­hol. Dom med­de­las om två vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.