Fak­ta: Folkhögskolespåret

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Löf­ta­da­len är en av en­dast 25 folk­hög­sko­lor som anam­mat pro­jek­tet. To­talt finns det 177 styc­ken folk­hög­sko­lor i Sve­ri­ge. Pro­jek­tet star­ta­de re­dan 2012 i Eslöv. Till Löf­ta­da­len kom det 2015.

* Pro­jek­tet finns till gra­tis för ensamkommande som kom­mit till Sve­ri­ge och är mel­lan 18-21 år gam­la. På ”ny­byg­gar­na” går det just nu nio styc­ken ele­ver men det skul­le få plats med yt­ter­li­ga­re sex styc­ken.

* En­ligt re­korn Mi­chael Deub­ler får 93 pro­cent av de ele­ver som går på folk­hög­sko­la god­känt i al­la kär­näm­ne­na. Av ele­ver­na på Sve­ri­ges gym­na­si­er är det 31 pro­cent som in­te får god­känt i kär­näm­ne­na.

* På Löf­ta­da­len är den störs­ta grup­pen ele­ver som går den all­män­na ut­bild­ning­en 15 per­so­ner, det gör att lä­rar­na en­kelt har möj­lig­het att äg­na sig åt al­la ele­ver, för­kla­rar projektledaren Kristi­na Wik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.