Fak­ta: Kvar­te­ret Bac­chus

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* I den förs­ta etap­pen i ut­bygg­na­den av kvar­te­ret Bac­chus ska fy­ra sju­vå­nings­hus byg­gas. I det förs­ta hu­set är det pla­ne­rad in­flytt­ning hös­ten 2018. Vart och ett av de fy­ra hu­sen kom­mer att ha 35 lä­gen­he­ter på mel­lan 65 och 97 kvadrat­me­ter. I dags­lä­get finns det el­va le­di­ga lä­gen­he­ter i det förs­ta hu­set. * Pri­ser­na för bo­stads­rät­ter­na i det nya om­rå­det ham­nar på mel­lan 2 312 000 och 5 705 000 kr. Till det kom­mer en må­nads­av­gift på mel­lan 3 752 och 5 147 kro­nor. * Start­da­tum för för­sälj­ning av hus två är in­te be­stämt än­nu. Bac­chus­grup­pens mål­sätt­ning är att star­ta ett hus­byg­ge var sjät­te må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.