Ha­ve­ri­kom­mis­sio­nen ser över fly­go­lyc­kan

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Maria.hjulstrom@hn.se

Fly­go­lyc­kan i sön­dags slu­ta­de re­la­tivt väl. Pi­lo­ten fick ett skär­sår i pan­nan och pas­sa­ge­ra­ren kla­ra­de sig fy­siskt än­nu bätt­re. Nu tar ha­ve­ri­ut­re­dar­na vid för att un­der­sö­ka or­sa­ken till kra­schen.

I sön­dags kloc­kan 12.45 kom lar­met om att ett plan kra­schlan­dat på Lars­lan­da flyg­fält i Morup, norr om Falkenberg. Det rör­de sig om ett plan av ty­pen mo­tor­seg­la­re som i land­ning­en på nå­got vis ham­nat på ta­ket. Två per­so­ner fanns i pla­net och pi­lo­ten fick en sår­ska­da i hu­vu­det.

Sta­tens ha­ve­ri­kom­mis­sion har bör­jat hand­läg­ga olyc­kan och un­der ons­da­gen kom­mer even­tu­ellt be­sked om det blir en ut­red­ning.

– Kun­ni­ga män­ni­skor från se­gel­flyg­för­bun­det har in­ter­vju­at vitt­nen, sä­ger Christer Je­le­borg på ha­ve­ri­kom­mis­sio­nen.

HAN VILL IN­TE spe­ku­le­ra och kan in­te sä­ga så myc­ket om vad vitt­nen sett på grund av sek­re­tess. Christer Je­le­borg be­kräf­tar att pla­nets po­si­tion, då fär­den ta­git slut på ta­ket, var med no­sen mot färd­rikt­ning­en. Det har va­rit fle­ra olyc­kor på ba­ra någ­ra da­gar runt om i Sve­ri­ge, var­för?

– Det är in­te helt ovan­ligt att det blir fler till­bud den här tiden på året, sä­ger Christer Je­le­borg.

HAN BE­RÄT­TAR ATT kom­mis­sio­nen får in runt 200 hän­del­se­rap­por­ter per år och att runt 10 pro­cent ut­reds.

– Vi ut­re­der vad som har hänt, var­för och vad vi kan gö­ra för att det in­te ska hän­da igen, sä­ger Christer Je­le­borg.

Pi­lo­ten till pla­net har av­böjt att ta­la med me­dia men Bör­je Gustavs­son, ord­fö­ran­de i Borås se­gel­flyg­klubb, där bå­de pla­net och pi­lo­ten hör hem­ma, be­rät­tar för HN att det rör­de sig om en pla­ne­rad flyg­ning mel­lan Vi­a­red och Lars­lan­da.

– Någon­ting har skett vid land­ning­en och vi vet in­te vad, sä­ger Bör­je Gustavs­son. Hur mår pi­lo­ten?

– Han mår för­hål­lan­de­vis bra. Han fick ett skär­sår i pan­nan som fick sys.

Pi­lo­ten upp­ges va­ra re­jält om­ska­kad ef­ter det som hän­de och Bör­je Gustavs­son sä­ger att det är många fun­de­ring­ar ef­ter en fly­go­lyc­ka.

– Man tän­ker på det som hänt och vad som skul­le kun­na ske, sä­ger han.

Pas­sa­ge­ra­ren var en kvinn­lig släk­ting till man­nen och hon kla­ra­de sig ut­an fy­sis­ka ska­dor.

MARIA HJULSTRÖM Fot­not: I tis­da­gens HN stod det fel namn på flyg­fäl­tet. Det rät­ta nam­net är Lars­lan­da.

Bild: LOT­TA OLSSON

UT­REDS. Olyc­kan på Lars­lan­da flyg­fält i Morup ska ut­re­das av Sta­tens ha­ve­ri­kom­mis­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.