Ves­sige­bro­sko­lans kök ska rustas för 3,4 mil­jo­ner kro­nor

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

VESSIGEBRO: Kom­mun­led­ning­en stäl­ler sig bakom ett för­slag om att byg­ga om Ves­sige­bro­sko­lans kök för 3,4 mil­jo­ner kro­nor. När sko­lor­na om­or­ga­ni­se­rar och när även för­sko­lan för­vän­tas växa i Ves­si­ge, så räc­ker in­te ka­pa­ci­te­ten för att ser­ve­ra fler por­tio­ner. En vat­ten­ska­da bi­drar ock­så till be­ho­vet av upp­rus­ning.

Re­dan har 1,4 mil­jo­ner va­rit av­sat­ta i tek­nis­ka nämn­dens un­der­hålls­plan, men kom­mun­led­ning­en stäl­ler sig bakom att mer peng­ar läggs på re­no­ve­ring­en. Slut­ligt be­slut tas se­na­re i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.