Pend­lar­na jub­lar – slip­per id-kol­len

Re­ge­ring­ens kom­pen­sa­tion – tuf­fa­re gränskontroller

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Re­se­nä­rer över Öresund slip­per nu id-kon­trol­ler­na.

Re­ge­ring­en vill sam­ti­digt se skärp­ta gränskontroller.

Vid mid­natt, nat­ten till tors­dag, upp­hör kra­ven på tra­fik­bo­la­gen att kon­trol­le­ra id på tåg-, buss- och fär­je­re­se­nä­rer­na över Öresund. Re­ge­ring­en an­ser in­te läng­re att det be­hövs för att ha ord­ning och re­da i asyl­mot­ta­gan­det.

För många pend­la­re är be­ske­det en lätt­nad. Id­kon­trol­ler­na har för­längt res­ti­den mel­lan Mal­mö och Kö­pen­hamn och ska­pat stor ir­ri­ta­tion.

– Vi är så nöj­da. Jag har dan­sat på job­bet, sä­ger Tu­re Ert­mann pend­lar­re­pre­sen­tant för grup­pen Bro­en­li­ve.

Hen­rik Frit­zon (S), re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Skå­ne upp­ger att id-kon­trol­lan­ter­na för­svin­ner så snart kloc­kan slår mid­natt nat­ten till tors­da­gen. Han vill ock­så gär­na se att po­li­sens gränskontroller så snart som möj­ligt för­änd­ras så att de ut­förs när tå­gen rul­lar. I dag sker de när tå­gen står stil­la.

Re­ge­ring­en ser nu ett be­hov av skärp­ta gränskontroller för att kom­pen­se­ra för de bort­tag­na id-kon­trol­ler­na.

In­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man (S) upp­ger att gräns­po­li­sen se­dan någ­ra vec­kor höjt ni­vån och ”i prin­cip” kon­trol­le­rat al­la tågre­se­nä­rer. Han be­dö­mer att po­li­sen kom­mer att be­hål­la den ni­vån.

Pa­trik Eng­ström, chef för den na­tio­nel­la gräns­po­li­sen, tycker att det är svårt att ut­ta­la sig om vad för­stärkt gräns­kon­troll exakt be­ty­der.

– Vi be­hö­ver tit­ta på det de kom­man­de da­gar­na, vad det in­ne­bär i re­sur­ser och var­i­från vi ska ta re­sur­ser, sä­ger han.

I dag job­bar cir­ka 130 per­so­ner med gräns­kon­trol­len.

– För att få till en full­god el­ler nä­ra nog hund­ra­pro­cen­tig kon­troll över de här sto­ra flö­de­na be­hö­ver man nog näs­tan för­dubb­la det, nå­gon­stans mel­lan 250 och 280 med­ar­be­ta­re. Det kom­mer att krä­va om­pri­o­ri­te­ring­ar och re­surs­till­för­sel, sä­ger Eng­ström.

EU:S mi­gra­tions­kom­mis­sio­när Di­mitris Avra­mo­pou­los på­pe­kar att gränskontroller mås­te va­ra pro­por­tio­ner­li­ga i en­lig­het med de re­kom­men­da­tio­ner Eu-kom­mis­sio­nen pre­sen­te­ra­de på tis­da­gen.

Eu-kom­mis­sio­nen vill att Sve­ri­ge, Dan­mark, Tyskland, Ös­ter­ri­ke och Nor­ge un­der sex må­na­der fa­sar ut de gränskontroller som in­för­des i sam­band med flyk­ting­kri­sen hös­ten 2015. Det är en re­kom­men­da­tion som EU:S mi­nister­råd ska fat­ta be­slut om in­om kort.

In­ri­kesmi­nis­ter Yge­man tror att EU har för­stå­el­se för Sve­ri­ges si­tu­a­tion. Dess­utom pla­ne­rar re­ge­ring­en and­ra grän­såt­gär­der.

Bland dem finns en au­to­ma­tisk ka­me­raö­ver­vak­ning med num­mer­plåts- och for­don­styps­av­kän­ning på Öresunds­bron och ökad ka­pa­ci­tet för for­dons­rönt­gen hos po­lis och tull. (TT)

FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Snart ett min­ne blott – id-kon­trol­ler­na vid tåg­sta­tio­nen Hy­lie i Mal­mö i går kväll.

An­ders Yge­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.