Krav på att Sve­ri­ge av­slö­jar sin Sau­diröst

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

47 med­lems­län­der skrev Sau­dia­ra­bi­en på röst­se­deln till FN:S kvin­no­kom­mis­sion. Ba­ra sju län­der av­stod. Fn-granska­ren UN Watch krä­ver att Mar­got Wall­ström läg­ger kor­ten på bor­den om hur Sve­ri­ge age­ra­de.

Den slut­na om­röst­ning­en sked­de ny­li­gen i FN:S eko­no­mis­ka och so­ci­a­la råd – Eco­soc – där Sve­ri­ge sit­ter med. 13 län­der skul­le rös­tas in i FN:S kvin­no­kom­mis­sion, som rym­mer 45 län­der åt gång­en.

– Det finns in­te en ne­jop­tion. Man kan rös­ta ja el­ler läg­ga ner sin röst, sä­ger ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ströms pressek­re­te­ra­re Er­ik Wir­ken­sjö till TT, och tilläg­ger att man in­te kom­mer att gå ut med hur Sve­ri­ge rös­ta­de.

Ett för­slag på 13 kan­di­dat­län­der läm­na­des in till Eco­soc, och nor­malt god­känns för­sla­get ge­nom så kal­lad ac­kla­ma­tion.

I det här fal­let be­gär­des dock en om­röst­ning, be­rät­tar Hil­lel Neu­er, som le­der UN Watch. Län­der­na fick skri­va ner nam­net på de län­der de vil­le skul­le rös­tas in. 47 skrev Sau­dia­ra­bi­en, me­dan sju län­der läm­na­de ra­den tom.

– För mig är frå­gan om Sve­ri­ge gjor­de som Bel­gi­en, och skrev ner Sau­dia­ra­bi­en, el­ler in­te, sä­ger Neu­er till TT.

Bel­gi­ens pre­miär­mi­nis­ter Char­les Michel har sagt att det var ett miss­tag att lan­det stöd­de Sau­dia­ra­bi­en i kom­mit­tén. Och hur många rös­ter Sau­dia­ra­bi­en fick har be­ty­del­se, en­ligt Neu­er.

–De­mo­kra­ti­er som bryr sig om kvin­nors rät­tig­he­ter bor­de ha gått sam­man och in­te skri­vit Sau­dia­ra­bi­en, som då skul­le ha fått fär­re rös­ter än al­la and­ra och värl­den skul­le ha gjort en mar­ke­ring, sä­ger han.

En­ligt UN Watch finns det dä­re­mot ing­et som hind­rar en­skil­da med­lems­län­der att be­rät­ta hur man rös­tat ef­teråt.

– Ut­ri­kesmi­nis­tern (Wall­ström) kräv­de ny­li­gen i en in­ter­vju med al-ja­zi­ra mer trans­pa­rens i sä­ker­hets­rå­det, och här döl­jer hon för svens­ka med­bor­ga­re hur hon står i en an­nan vik­tig frå­ga, sä­ger Neu­er. (TT)

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Mar­got Wall­ström (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.