Re­ak­tio­ner­na: ”In­te en dag för ti­digt”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Id-kon­trol­ler­na slo­pas och jublet från Öresunds­re­gi­o­nen vet inga grän­ser. Men Mo­de­ra­ter­na är li­te be­kym­ra­de.

För svens­ka och dans­ka pend­la­re, re­gi­o­na­la han­dels­kam­ma­ren och de all­ra fles­ta po­li­ti­ker i bå­da län­der­na var den 2 maj en gläd­jens dag.

– Id-kon­trol­ler­na var fel­tänk­ta från bör­jan, de har för­svå­rat för pend­la­re och nä­rings­liv i Öresunds­re­gi­o­nen ut­an att ha höjt sä­ker­he­ten sig­ni­fi­kant. De har ska­dat svensk eko­no­mi, sä­ger Cen­ter­par­ti­ets rätts­po­li­tis­ke ta­les­per­son Johan Hedin.

Att id-kon­trol­ler­na slo­pas in­ne­bär mer kon­troll av bi­lar och last än av tågre­se­nä­rer, pend­la­re och asyl­sö­kan­de, på­pe­kar An­ni­ka Hir­vo­nen Falk (MP), le­da­mot i riks­da­gens ju­sti­ti­eut­skott: ”Nu skif­tar vi fo­kus på att stop­pa in­för­sel av va­pen i stäl­let för män­ni­skor.”

”In­te en dag för ti­digt” och ”änt­li­gen” hör­des från Li­be­ra­ler­na i Skå­ne och Mal­mö.

Men Mo­de­ra­ter­nas rätts­po­li­tis­ka ta­les­per­son Be­a­trice Ask är för­vå­nad och ”li­te be­kym­rad” över re­ge­ring­ens be­sked.

– Ris­ken är stor igen att män­ni­skor upp­le­ver att det är lätt att kom­ma till Sve­ri­ge, sä­ger hon. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.