Åkes­son: Vi ska bli vård­par­ti­et

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PO­LI­TIK. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na väl­jer att ba­ra re­do­vi­sa sats­ning­ar­na på sjuk­vård och of­fent­li­gan­ställ­da från sin vår­bud­get­mo­tion.

– Vi ska bli vård­par­ti­et i Sve­ri­ge, sä­ger par­ti­le­da­ren Jim­mie Åkes­son.

An­led­ning­en till att SD in­te re­do­vi­sar sats­ning­ar el­ler be­spa­ring­ar på and­ra om­rå­den är, en­ligt Åkes­son, att fo­kus i mo­tio­nen helt lig­ger på just vård och of­fent­li­gan­ställ­da.

– Vi har ett re­la­tivt högt för­tro­en­de i de här frå­gor­na hos väl­jar­na och det gäl­ler att ka­pi­ta­li­se­ra på det, sä­ger han. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.