In­te en fa­milj som and­ra

Ma­ri­ne Le Pen kan bli Frank­ri­kes pre­si­dent – men det gniss­lar i fa­mil­je­re­la­tio­ner­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Pap­pa är fler­fal­digt dömd, mam­ma vek ut sig na­ken ef­ter skils­mäs­san och sys­ter­dot­terns po­pu­la­ri­tet kan få par­ti­et att räm­na.

Om Ma­ri­ne Le Pen blir fransk stats­chef får lan­det en pre­si­dent­fa­milj som de­fi­ni­tivt in­te är som al­la and­ra.

Den frans­ka Na­tio­nel­la fron­tens le­dar­fa­milj har ut­i­från länge be­skå­dats med en kom­bi­na­tion av fnys och fa­sa.

Med ba­ra någ­ra da­gar kvar till av­gö­ran­det i årets pre­si­dent­val är det dock in­te nå­gon omöj­lig­het att fis­kar­fa­mil­jen från Bre­tag­ne näs­ta vec­ka står i spet­sen för he­la Frank­ri­ke.

– Om frans­män­nen hål­ler ögo­nen öpp­na så har de i den and­ra om­gång­en möj­lig­het att gö­ra hen­ne till pre­si­dent, sa­de par­tigrun­da­ren Je­anMa­rie Le Pen i fransk tv om dot­tern Ma­ri­ne ef­ter den förs­ta om­gång­en.

Hyf­sat nöjd var han – men var snabbt än­då ute med en pik mot dot­terns trots allt gans­ka mag­ra val­kam­panj, där hon sta­digt gick till­ba­ka i opi­ni­o­nen.

– Jag skul­le ha kam­pan­jat mer som Trump, sa­de pap­pa i en ra­di­o­in­ter­vju.

Ut­ta­lan­det är in­te di­rekt ovän­tat med tan­ke på de gniss­lan­de re­la­tio­ner som kän­ne­teck­nar fa­mil­jen Le Pen se­dan lång tid till­ba­ka. All­ra värst var det kanske 1987 när Ma­ri­nes mam­ma Pi­er­ret­te vek ut sig na­ken i Play­boy, som ett sätt att häm­nas på Je­an-ma­rie ef­ter de­ras skils­mäs­sa.

– Han var grym mot mig, på grund av sin stolt­het och få­fänga, be­rät­ta­de Pi­er­ret­te som ef­ter 24 års äk­ten­skap läm­na­de ma­ken för en jour­na­list, som ha­de som upp­drag att skri­va Je­an-ma­rie Le Pens bi­o­gra­fi.

Även far och dot­ter har se­dan dess rykt ihop. För två år se­dan kas­ta­des pap­pa ut med bul­ler och bång ur det par­ti som han själv grun­dat, då Ma­ri­ne trött­nat på stän­digt åter­kom­man­de ra­sism och an­ti­se­mi­tism.

– Herr Ebo­la kan lö­sa det på tre må­na­der, var ett citat från fa­dern, ut­ta­lat på en mot­tag­ning i Mar­seil­le, om att vi­ru­se­pi­de­min i Väst­af­ri­ka skul­le kun­na sät­ta stopp för värl­dens be­folk­nings­ök­ning.

Näs­ta fa­mil­je­gräl vän­tar kanske mel­lan Ma­ri­ne och sys­ter­dot­tern Ma­ri­on, vars re­la­tion är täm­li­gen fros­tig. Den sist­nämn­da blev 2012 lan­dets yngs­ta par­la­ments­le­da­mot i mo­dern tid och pla­ce­ras of­ta be­tyd­ligt när­ma­re mor­far än mos­ter när det gäl­ler po­li­tisk håll­ning.

– När man har ett po­li­tiskt öde fram­för sig som Ma­ri­on då mås­te man fort­sät­ta, sa­de Je­an-ma­rie om barn­bar­net i fransk ra­dio i för­ra vec­kan.

Den po­pu­lä­ra Ma­ri­on, med en mer kon­ser­va­tiv syn på re­li­gi­on, äk­ten­skap och fa­mil­je­liv, kan myc­ket väl bli den i fa­mil­jen som kan­di­de­rar i näs­ta pre­si­dent­val, om in­te mos­ter Ma­ri­ne blir vald på sön­dag.

Minst 40 pro­cent av rös­ter­na lär be­hö­vas för att und­vi­ka en le­dar­strid.

– An­nars mås­te stra­te­gin änd­ras. Hon har för­stått att man mås­te byg­ga al­li­an­ser, sa­de väl­ja­ren Jacky om Ma­ri­on till bel­gis­ka tid­ning­en Le So­ir vid ett val­mö­te i Pa­ris i mån­dags.

Wik­tor Num­me­lin/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.