Som­mar vid por­ten till Bo­hus­län

6 da­gar på 3-stjär­nigt ho­tell i söd­ra Bo­hus­län

Hallands Nyheter - - Väder & Vind -

Ho­tell Fars Hatt Som­mar­se­mes­ter med ome­del­bar när­het till Gö­te­borgs al­la som­mar­nö­jen – t.ex. nö­je­spar­ken Li­se­berg (19 km) – och sam­ti­digt vid por­ten till Bo­hus­län med bas på ett hi­sto­riskt ho­tell i Kungälv, som har fun­ge­rat som en vik­tig mö­tes­plats för män­ni­skor i över 300 år. Det sva­nen­märk­ta ho­tel­let har ett prakt­fullt lä­ge vid fo­ten av den mäk­ti­ga Bo­hus fäst­ning, där man un­der som­ma­ren er­bju­der gui­da­de rund­vis­ning­ar och många spän­nan­de ar­range­mang - och ho­tel­lets träd­gård ut mot Nord­re älv har en här­lig, gräs­be­klädd strand och en 25 m lång swim­ming­pool – här vän­tar lo­ja som­mar­da­gar där du kan sträc­ka ut dig och kopp­la av. En­dast någ­ra lands­vägskro­kar bort från ho­tel­let vän­tar skär­gårds­i­dyl­len Marstrand (29 km), den po­pu­lä­ra seg­lar­sta­den som un­der

An­komst: Val­fri i pe­ri­o­den 14/6-12/8 2017. som­ma­ren är full av vi­ta se­gel, tu­ris­ter i seg­lar­s­kor och full­sat­ta café­er och ute­ser­ve­ring­ar med skug­gi­ga bord un­der sto­ra pa­ra­sol­ler. Här ski­ner so­len näs­tan all­tid på den pam­pi­ga Carlstens fäst­ning, där du kan gå på upp­täckts­färd i den myc­ket väl­be­va­ra­de och in­tres­san­ta fäst­ning­en som le­van­de be­rät­tar histo­ri­en om al­la dra­ma­tis­ka hän­del­ser som har ut­spe­lat sig här. Från Marstrand kan du ta dig vi­da­re i det bo­hus­läns­ka som­mar­land­ska­pet, som bju­der på sal­ta pär­lor ut­med kus­ten, idyl­lis­ka små fis­ke­lä­gen som full­kom­ligt bubb­lar av tjär­doft, böl­jan­de vå­gor, un­der­ba­ra små bad­plat­ser vid de mjukt sli­pa­de gra­nit­klip­por­na, my­si­ga re­stau­rang­er med havs­ut­sikt – på me­nyn hit­tar du bland an­nat dagens fis­ke­fångst i form av läc­ker fisk och skal­djur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.