Den unge och den tuf­fe

ALLSVENSKAN

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - Mi­kael Martins­son 010-471 52 47 ∙ mi­kael.martins­son@hn.se

Alex­an­der he­ter An­ders­son i ef­ter­namn och har spe­lat fy­ra Ssl­sä­song­er i Pix­bo där hans skägg var vi­da om­ta­lat. Det and­ra ny­för­vär­vet är Rasmus Lund­ström från Lind­ås.

Alex­an­der An­ders­son vet vil­ken roll ha ska ta i sitt nya lag.

– Jag ska till­fö­ra ka­rak­tär och at­ti­tyd, va­ra gri­sig och spe­la tufft men smart. Och se till att mi­na lag­kam­ra­ter in­te vi­ker ner sig.

MEN TVÅVÄGSCENTERN SKA såklart ock­så till­fö­ra po­äng och ut­veck­la War­bergs spel.

– Jag var med i Jön­kö­ping när vi bör­ja­de om i Allsvenskan och se­dan tog ste­get upp. Den­na ro­li­ga re­sa loc­kar mig igen. La­get ska hit­ta sin nya iden­ti­tet och ba­ra det är en ut­ma­ning, sä­ger Alex­an­der.

Ef­ter de fy­ra åren i Pix­bo var han proffs i schwei­zis­ka Ti­ci­no un­der ett år. Ett liv som in­te rik­tigt pas­sa­de.

– Jag flyt­ta­de till­ba­ka till Gö­te­borg för att star­ta upp mitt nya fö­re­tag som syss­lar med spon­sor­råd­giv­ning för fö­re­tag. Du spe­la­de ju i Par­til­le i et­tan den här sä­song­en, det var ju ing­en vi­da­re ni­vå!

– Året i Schweiz och nu i Par­til­le har gjort att jag ut­veck­lat and­ra si­dor i mitt spel. Jag har va­rit fri­a­re och kun­nat tes­ta sa­ker. I Pix­bo ha­de jag en mer rak renod­lad roll.

Det har såklart va­rit många der­byn mot War­berg.

– War­berg är en stor­klubb i in­ne­ban­dy­värl­den och det var smick­ran­de att de hör­de av sig. Mat­cher­na mot dem var all­tid heta och fy­sis­ka. Och det var hårt publik­tryck på läk­ta­ren.

KIM­MO ES­KE­LI­NEN ÄR nöjd med sitt ru­ti­ne­ra­de ny­för­värv.

– Han är ju ra­ka mot­sat­sen till de vi ta­git in ti­di­ga­re. Alex­an­der är pre­cis den le­da­re vi be­hö­ver att få in. En rygg­rads­spe­la­re med er­fa­ren­het och hung­er. Nu är det ba­ra för ho­nom att od­la ut skäg­get igen!

19-åri­ge Rasmus Lund­ström är li­te för­sik­ti­ga­re i sin fram­to­ning.

– Jag är hö­ger­for­ward och det här känns som en ro­lig ut­ma­ning för mig. Att by­ta klubb, och bo själv och bör­ja job­ba, sä­ger han.

Att kom­pi­sar­na från Lind­ås; Filip Ka­len­tun och Adam Dahlqvist re­dan har skri­vit på gjor­de va­let en­kelt.

– Vi kom­mer ju bo nä­ra varand­ra och det är me­ning­en att vi ska spe­la i sam­ma ked­ja. Det har vi gjort i Jas-la­get och i Lind­ås, be­rät­tar han. Som kom­ple­ment i ked­jan kan det bli Fa­bi­an Hans­son som är i sam­ma ål­der.

En är­rad ve­te­ran och en fju­nig ung­dom för­stär­ker War­berg. – Jag är li­te be­svi­ken att Alex­an­der ra­kat av sig skäg­get, sä­ger sport­che­fen Kim­mo Es­ke­li­nen.

”War­berg är en stor­klubb i in­ne­ban­dy­värl­den och det var smick­ran­de att de hör­de av sig” ALEX­AN­DER AN­DERS­SON

War­bergs IC

– JAG KÄN­NER att jag kom­mer att ut­veck­las. Tek­ni­ken och spel­sin­net är mi­na bäs­ta si­dor. Skot­tet kan för­bätt­ras, sä­ger han.

Kim­mo Es­ke­li­nen kan allt­så räk­na in yt­ter­li­ga­re en Lind­ås­spe­la­re.

– Rasmus en en snajper, en mål­skytt som var ex­tremt ut­mär­kan­de i de­ras Jas-lag som spe­la­de fi­nal.

Bild: MI­KAEL MARTINS­SON

HÄR SKA FRAM­GÅNG­AR NÅS. Rasmus Lund­ström och Alex­an­der An­ders­son be­kan­tar sig med spel­pla­nen i Wicto­ry Cen­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.