Pi­nan blir lång för War­berg i år

INNEBANDY: SSL

Hallands Nyheter - - Sporten - MI­KAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mi­kael.martins­son@hn.se

Med start på tis­da­gen har War­bergs in­ne­ban­dy­da­mer tio vec­kor av hård fys­trä­ning att se fram emot allt för att kom­ma i form till pre­miä­ren som blir mot re­ge­ran­de mäs­tar­na Iksu på hem­ma­plan.

– Vi kom­mer att gå från tre pass i vec­kan till sex pass. Och så kom­mer vi att ut­ö­ka trä­ning­en un­der sä­song. Vår am­bi­tion är att va­ra ett av de bäst trä­na­de la­gen i se­ri­en och or­ka en hel sä­song, sä­ger Pa­tric Löf­borg, trä­na­ren.

OCH DET SVETTADES or­dent­ligt un­der förs­ta pas­set. Två tek­nik-löp­ning­ar på tid och så det äls­ka­de be­ep-testet.

– Man täv­lar med sig själv, men såklart är det li­te pre­stige, Man vill va­ra bäst, sä­ger Jen­ny Dahl.

Men hon fick se sig sla­gen av Aman­da Jo­hans­son som kla­ra­de 13,2 mot Jen­nys 13.

– Jag gil­lar att springa. Och att vi fått mer or­ga­ni­se­rad fys­trä­ning är bra, sä­ger Aman­da.

Jen­ny Dahl är känd för sin fy­sis­ka ka­pa­ci­tet, men ha­de gär­na sett nå­got fär­re pass.

– Det är väl in­te jät­te­kul, men nå­got som ska gö­ras. Och det är ju till för att vi ska bli bätt­re. Men det blir en rätt stor om­ställ­ning.

Den här sä­song­en ska ing­en springa ifrån War­berg. La­get ska nästin­till dubb­la fys­trä­ning­en. – Det ska ba­ra bli kul och nu är allt ge­nom­tänkt ock­så, sä­ger The­re­se Ar­ne­son.

”Jag tycker in­te vi var då­ligt trä­na­de för­ra sä­song­en men det är nå­got vi kan bli bätt­re på” JEN­NY DAHL War­berg IC

SPELARNAS OCH LEDARNAS ut­vär­de­ring ef­ter för­ra sä­song­en gav la­get de svar man be­höv­de för att sat­sa än­nu hår­da­re på fys­trä­ning. Man kom­mer att ta in en ex­tern trä­na­re två gång­er i vec­kan.

– Jag tycker in­te vi var då­ligt trä­na­de för­ra sä­song­en men det är nå­got vi kan bli bätt­re på, sä­ger Jen­ny.

The­re­se Ar­ne­son har efterlyst mer fys.

– Det jag be­hö­ver trä­na på är att bli bätt­re i när­kamps­spe­let och för­bätt­ra min snabb­het. Och jag gil­lar att trä­na myc­ket. Min för­hopp­ning är att vi nu byg­ger upp he­la la­get.

IN­FÖR PREMIÄRSÄSONGEN BLEV War­berg klart för se­ri­e­spel gans­ka sent och or­ga­ni­sa­tio­nen hann in­te med. Nu är det en stör­re pla­ne­ring som lig­ger bakom upp­läg­get.

– Vi var för då­ligt för­be­red­da för­ra sä­song­en. Nu byg­ger vi för att or­ka. Det gjor­de vi in­te i hös­tas och när vi in­te or­kar häng­er in­te skal­lar­na med, sä­ger Pa­tric Löf­borg.

– Jag tror att spe­lar­na själ­va kän­de att de in­te var till­räck­ligt star­ka el­ler snab­ba för­ra sä­song­en. Vi ska fo­ku­se­ra på snabb­het, rör­lig­het, kon­di­tion och bål­styr­ka.

FY­RA AV DE sex pas­sen sker ge­men­samt, två av dem sköts på egen hand.

Se­dan un­der sä­song­en kom­mer man att öka trä­nings­do­sen från tre pass innebandy i vec­kan till fy­ra med start den 1 au­gusti.

– Un­der för­sä­song­en har vi ett in­ne­ban­dy­pass i vec­kan, för­ra sä­song­en ha­de vi noll. Det kom­mer att bli tufft för tje­jer­na, men vi har tje­jer som vill det­ta och de är pep­pa­de, sä­ger Pa­tric.

LÖPNING FÖR FRAM­GÅNG. War­bergs in­ne­ban­dy­da­mer star­ta­de sä­song­en med tuf­fa fy­sis­ka tes­ter

Bild: MI­KAEL MARTINS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.