Stru­lig pre­miär för Sa­mant­ha Jo­hans­son

Hallands Nyheter - - Sporten - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

Ro­adra­cing­fö­ra­ren Sa­mant­ha Jo­hans­sons pre­miär­helg i Al­ba­ce­te, Spa­ni­en, var allt an­nat än in­ne­hålls­lös. Hon kra­scha­de i kva­let, ha­de en hoj som in­te star­ta­de och fick age­ra tv-stjär­na.

– Det var en fullspäc­kad helg kan man sä­ga och myc­ket skul­le smäl­ta in. Skönt att ha pre­miä­ren gjord och ve­ta hur all­ting går till, sä­ger Sa­mant­ha Jo­hans­sonn.

RE­SUL­TATMÄS­SIGT KUN­DE DET dock ha gått bätt­re. Av de som gick i mål slu­tan­de hon sist i bå­da lop­pen. Myc­ket tack va­re kra­schen i kva­let som gjor­de att hon fick näst sista start­plats i de två ra­cen. Dess­utom star­ta­de in­te hen­nes mo­tor­cy­kel i det förs­ta ra­cet och hon fick star­ta från de­pån.

– Då var jag ock­så helt sä­ker på att det var warm-up så jag åk­te li­te lugnt iväg men för­stod snart att ra­cet var igång, då var det ba­ra att ga­sa, skrat­tar hon.

TROTS RE­SUL­TA­TET LÄM­NAR hon än­då Spa­ni­en med po­si­ti­va in­tryck.

– Jag ha­de ett film­team som följ­de mig he­la hel­gen, även in­ne i Pit­la­ne, vil­ket var rätt coolt såklart.

– Jag kän­ner ock­så att jag än­då är med de all­ra bäs­ta, mind­re än tio se­kun­der ef­ter i kva­let och kan de kö­ra så fort så kan jag ock­så det, me­nar hon.

ATT UPPSTÅNDELSEN VAR stor kring hen­ne un­der hel­gen med bå­de au­to­gra­fer och tv-in­ter­vju­er be­rät­tar hon be­rod­de myc­ket på att hon var med som en­da tjej. Vil­ket hon kän­ner dub­belt kring.

– Klart att det är kul och coolt, man blir näs­tan li­te halv­kän­dis. Men det blir li­te av fel an­led­ning­ar, att jag är tjej och in­te för att jag gjor­de en bra pre­sta­tion. Det känns bå­de po­si­tivt och ne­ga­tivt.

Bild: PRI­VAT

TURBULENT PRE­MIÄR­HELG. Sa­mant­ha Jo­hans­son är fast be­slu­ten om att hon kan kö­ra li­ka fort som de bäs­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.