An­tik Moss­berg vann på Knut­storp

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

En­du­ran­ce-tea­met ”An­tikrun­dan” sak­na­de en fö­ra­re. Mag­nus Moss­berg fick en för­frå­gan.

Han tac­ka­de ja och bi­drog till att tea­met vann en­du­ran­ce­klas­sen vid hel­gens täv­ling­ar på Ring Knut­storp.

– Det hand­lar om 4,5 tim­mars kör­ning, där vi ha­de varsitt hal­van­nan­tim­mars­pass, be­rät­tar Moss­berg.

FORT SKA DET gå, men det är li­ka vik­tigt att in­te gö­ra någ­ra miss­tag i Lång­lop­pet.

An­tikrun­dans tre­fö­rar­lag be­stod av Moss­berg, Andreas Hägg och Stefan Bern­tström.

Jo, vol­ley­boll­kän­na­re. Den en­du­ran­ce­fö­ra­re och elit­do­ma­ren i vol­ley­boll sist­nämn­de är sam­me Bernström som är elit­do­ma­re i vol­ley­boll.

To­talt ställ­de 37 lag upp i täv­ling­en, där man an­ting­en täv­lar i en­du­ran­ce el­ler i sta­fett.

Var­ber­ga­ren Moss­berg och hans kam­ra­ter vann en­du­ran­ce, THF 1 tog hem sta­fett­klas­sen.

Skill­na­den? I en­du­ran­ce är det en mo­tor­cy­kel som de­las mel­lan fö­rar­na, i sta­fett har kil­lar­na varsin cy­kel.

– Det är mer tak­tiskt spel i en­du­ran­ce, me­nar Stefan Bernström.

Det gäl­ler att an­pas­sa tank­ning och hjul­byte.

”Det är mer tak­tiskt spel i en­du­ran­ce”

STEFAN BERNSTRÖM

AN­TIKRUN­DAN HANN MED 220 varv un­der de 4,5 tim­mar­na och ha­de 4 varvs mar­gi­nal till två­an.

I sta­fett­klas­sen slu­ta­de Fal­ken­bergs­tea­met Team X15, med Mat­ti­as Bengts­son, Con­ny Svens­son och Kris­ter Åkes­son, på en sjät­te­plats.

Huruvi­da Moss­bergs gäst­spel var en en­gångs­fö­re­te­el­se åter­står att se.

– Den här gång­en sak­na­de vi or­di­na­rie Pa­trik Berg­man och Ar­ne An­ders­son, sä­ger Bernström. Men Moss­berg kan bli ak­tu­ell fler gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.