4–4 ef­ter gal­na vänd­ning­ar i Borås

Hallands Nyheter - - Sporten - JA­KOB LUNDBERG/TT

Elfs­borgs tap­pa­de 2–0 mot Ös­tersund till 2–4 un­der sista halv­tim­men. Men på tillägg­s­tid gjor­de in­hop­pa­ren Lasse Nilsson två mål – och fix­a­de 4–4.

Det var en van­vet­tig mål­ex­plo­sion. Fem mål un­der slut­kvar­ten gjor­de att käns­lor­na åk­te kors och tvärs, upp och ner på Borås Are­na.

Elfs­borgs in­hop­pa­re Lasse Nilsson, som var hu­vud­per­so­nen i det gal­na som hän­de när kloc­kan ha­de pas­se­rat 90 mi­nu­ter:

– Jag är be­svi­ken över att vi in­te lyc­ka­des vin­na. Men sam­ti­digt, ef­tersom vi var to­talt ut­spe­la­de i and­ra halv­lek, får man än­då va­ra nöjd med att vi får med oss en po­äng.

LASSE KOM IN i 71:a mi­nu­ten när Ös­terund ha­de star­tat sin märk­li­ga vänd­ning. In­byt­te Johan Ber­tils­son ha­de nyss gjort 2–1 och tänt hop­pet för ÖFK. Näs­ta av­by­ta­re Sa­li­su Ab­dul­la­hi Ge­ro spe­la­de läc­kert fram Sa­man Ghoddos till kvit­te­ring­en. Och ef­ter att Elfs­borgs­bac­ken Jör­gen Horn bli­vit ut­vi­sad gjor­de halv­tidsin­byt­te Ja­mie Hopcutt två mål, varav ett på straff.

Till slut fanns ba­ra de fy­ra till­läggs­mi­nu­ter­na kvar för Elfs­borg som spe­la­de i nu­me­rärt un­der­läge.

– Vi skic­ka­de upp Jon Jöns­son och ha­de bytt in Lasse Nilsson och hop­pa­des vin­na en du­ell, sa­de Elfs­borgsträ­na­ren Mag­nus Haglund.

Nilsson rul­la­de in 3–4 från nä­ra håll i 91:a mi­nu­ten. Och i 94:e läm­na­de Per Frick med en blick och en nick över an­sva­ret till Nilsson att slå en straffspark som var lugn och spar­ka­de in 4–4 ut­an att tve­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.