AFC spar­kar as­si­ste­ran­de trä­na­ren

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

In­te mer än sex om­gång­ar har gått av fot­boll­sall­svens­kan, men det stor­mar re­dan i ny­kom­ling­en AFC Eskilstu­na. Fot­boll­s­ka­na­len kun­de på mån­dags­kväl­len av­slö­ja att as­si­ste­ran­de trä­na­ren An­ders Jo­hans­son fått spar­ken, vil­ket han nu ock­så be­kräf­tar för Eskilstu­na-ku­ri­ren.

– Han (ord­fö­ran­den Alex Ryss­holm) ring­de mig i går kväll och sa att jag in­te skul­le va­ra kvar, det är det en­da jag vet, sä­ger Jo­hans­son till tid­ning­en.

EN­LIGT FOT­BOLL­S­KA­NA­LEN SKA An­ders Jo­hans­son ha haft syn­punk­ter på hur klub­ben, som flyt­ta­de från Sol­na till Eskilstu­na in­för sä­song­en, är or­ga­ni­se­rad och an­sett att vis­sa sa­ker in­te sköts till­räck­ligt pro­fes­sio­nellt.

Klub­ben skri­ver dock på sin webb­plats att det in­te stäm­mer, ut­an att det i stäl­let hand­lar om ”sam­ar­bets­svå­rig­he­ter med le­da­re och spe­la­re i för­e­ning­en”.

AN­DERS JO­HANS­SON JOBBADE in­nan han kom till AFC i Djur­går­den i sju år. Hu­vud­trä­na­re i AFC är Pel­le Olsson.

La­get har hit­tills in­te vun­nit en match och lig­ger sist i den all­svens­ka ta­bel­len.

Ar­kiv­bild: FREDRIK SAND­BERG

FÅR GÅ. An­ders Jo­hans­son, ti­di­ga­re i Djur­går­den, har fått spar­ken från job­bet som trä­na­re i AFC Eskilstu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.