AIK böt­fälls för Isakö­ver­gång

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

AIK Fotboll be­ta­la­de en agent i sam­band med för­sälj­ning­en av 17-åri­ge Alex­an­der Isak till Dort­mund, trots att det är för­bju­det när det rör un­derå­ri­ga spe­la­re.

För det böt­fälls klub­ben nu av Svens­ka fot­boll­för­bun­dets di­sci­plin­nämnd, och ska be­ta­la 350 000 kro­nor. AIK an­mäl­des till di­sci­plin­nämn­den av för­bun­dets chefsju­rist An­ders Hü­bi­net­te.

Di­sci­plin­nämn­den skri­ver i sitt be­slut att AIK har va­rit till­mö­tes­gå­en­de och in­te för­sökt döl­ja er­sätt­ning­en till agen­ten, men me­nar att si­tu­a­tio­nen är all­var­lig och att det hand­lar om att skyd­da unga spe­la­re.

”Dess­utom hand­lar det i ären­det om myc­ket sto­ra be­lopp, vil­ket bör be­ak­tas så att på­följ­den för brott mot be­stäm­mel­sen in­te när­mast får ka­rak­tä­ren av en mind­re ad­mi­nist­ra­tiv av­gift”, skri­ver nämn­den.

En­ligt upp­gift har AIK fått runt 90 mil­jo­ner kro­nor av Dort­mund för Isak.

Bå­de för­bun­det och AIK har fram till 16 maj på sig att över­kla­ga be­slu­tet till Rik­sid­rotts­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.